ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

สำรวจเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

จำนวนครูทั้งหมด

 
ชาย
หญิง
รวม
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
23
67
90
ศาสนาคริสต์
12
17
29
ศาสนาพุทธ
11

50

61

 

สำรวจเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

 
ชาย
หญิง
รวม
นักเรียน
559
549
1,108
ศาสนาคริสต์
20
15
35
ศาสนาพุทธ
536
529
1,065
ศาสนาอิสลาม
3
5
8

 

ชั้นเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
เตรียมอนุบาล
1
7 3 10
อนุบาล 1
2
23 17 40
อนุบาล 2
2
20 29 49
อนุบาล 3
3
32 41 73
รวม
8
82 90 172
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
29 28 57
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
33 26 59
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
31 19 50
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
28 18 46
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
29 22 51
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
24 20 44
รวม
10
174 133 307
มัธยมศึกษาปีที่ 1
4
68 47 115
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
42 73 115
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4
58 63 121
รวม
11
168 183 351
มัธยมศึกษาปีที่ 4
4
57 48 105
มัธยมศึกษาปีที่ 5
4
45 53 98
มัธยมศึกษาปีที่ 6
3
33 42 75
รวม
11
135 143 278
รวม
41
559 549 1,108

 

 

ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2