ปรัชญา::::::

 “คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูและนักเรียนเป็นสำคัญ”

      ปรัชญาของโรงเรียนมีจุดเริ่มต้นจากปณิธานในการจัดการศึกษาของท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์   เดอ  ลาซาล องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีความเสมอภาคกันทาง   การศึกษา  
ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้รุ่งเรืองต่อไป  
ในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ ดังนั้นโรงเรียนจะมีคุณภาพจึงขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
ครู ผู้บริหาร ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นประสิทธิผลจากผลสัมฤทธิ์ในการให้การศึกษาและอบรมนักเรียน

 

ความหมายของปรัชญาโรงเรียน::::::

คุณภาพ     หมายถึง                ลักษณะที่ดีประจำสิ่งของหรือบุคคล
โรงเรียน     หมายถึง                สถานที่อบรมและให้การศึกษา ประกอบด้วย ครู นักเรียน และบุคลากรใน  ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง
ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการและวิทยากรภายนอก
ครู               หมายถึง                ผู้ถ่ายทอดและอบรมสั่งสอนความรู้ให้แก่นักเรียน


คุณภาพโรงเรียน  มุ่งหมายที่  
“การบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นไปตาม นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ      วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียน”


คุณภาพของครู และผู้บริหาร  มุ่งหมายที่ 
“ความรอบรู้  สอนดี  มีคุณธรรม  จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการสอนของ ตนเองอยู่เสมอ”


คุณภาพนักเรียน  มุ่งหมายที่ 
“การมีวินัย ใฝ่ศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า รักษาคุณธรรม”

คำขวัญ:::::::

     คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
 

คติพจน์:::::::

     มองไกล    เตรียมพร้อม   บริการ   ทำดีที่สุด
 

คุณภาพครู:::::::

     รอบรู้   สอนดี   มีคุณธรรมจรรยาบรรณ   มุ่งมั่นพัฒนา