"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
ฝ่ายประกันคุณภาพ
ผลประเมิน สมศ. รอบสาม
ผลประเมิน สมศ. รอบสอง
ผลการประกันคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
 

งานสารสนเทศ

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2556
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555
 

วารสารลาซาล เล่ม 115

วารสารลาซาล เล่ม 114
วารสารลาซาล เล่ม 113
วารสารลาซาล เล่ม 112
วารสารลาซาล เล่ม 111
วารสารลาซาล เล่ม 110
วารสารลาซาล เล่ม 109
วารสารลาซาล เล่ม 108