"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
ปรัชญา

        “คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูและนักเรียนเป็นสำคัญ”


ปรัชญาของโรงเรียนมีจุดเริ่มต้นจากปณิธานในการจัดการศึกษาของท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์                                      เดอ  ลาซาล องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีความเสมอภาคกันทาง                              การศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้รุ่งเรืองต่อไป                          ในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ ดังนั้นโรงเรียนจะมีคุณภาพจึงขึ้นอยู่กับศักยภาพของ ครู ผู้บริหาร ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นประสิทธิผลจากผลสัมฤทธิ์ในการให้การศึกษาและอบรมนักเรียน


ความหมายของปรัชญาโรงเรียน
คุณภาพ     หมายถึง                ลักษณะที่ดีประจำสิ่งของหรือบุคคล
โรงเรียน     หมายถึง                สถานที่อบรมและให้การศึกษา ประกอบด้วย ครู นักเรียน และบุคลากรใน                                                          ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการและวิทยากรภายนอก
ครู               หมายถึง                ผู้ถ่ายทอดและอบรมสั่งสอนความรู้ให้แก่นักเรียน


คุณภาพโรงเรียน  มุ่งหมายที่ 
“การบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นไปตาม นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ      วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์                            ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียน”


คุณภาพของครู และผู้บริหาร  มุ่งหมายที่
“ความรอบรู้  สอนดี  มีคุณธรรม  จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการสอนของ ตนเองอยู่เสมอ”


คุณภาพนักเรียน  มุ่งหมายที่
“การมีวินัย ใฝ่ศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า รักษาคุณธรรม”

 

คำขวัญ
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
คติพจน์

มองไกล    เตรียมพร้อม   บริการ   ทำดีที่สุด

คุณภาพครู

รอบรู้   สอนดี   มีคุณธรรมจรรยาบรรณ   มุ่งมั่นพัฒนา