ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
   
"อย่าท้อแท้่ในการทำความดี เพราะถ้าเราไม่หยุดทำความดี
เราก็ํจะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึ่งเวลา" (กท 6:9)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)เป็นโรงเรียนคาทอลิกของมูลนิธิลาซาล 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เดิมใช้ชื่อโรงเรียนมารดาพิทักษ์ได้รับใบอนุญาตให้เปิดรับเด็กชายล้วนครั้งแรกในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-4 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2488

พ.ศ.2501

โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยาฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม 2501


พ.ศ.2505 

โรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนไปอยู่ที่ 58 หมู่ 1  ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง    จังหวัดจันทบุรี  
เป็นอาคาร 3 ชั้น มี 15 ห้องเรียน ดำเนินการบริหารงานโดยคณะภราดาลาซาล

พ.ศ.2506   

เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนลาซาลจันทบุรี ถึงกระนั้นก็ดีมีศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนมารดาพิทักษ์ ในระยะเริ่มแรก  เพื่อให้นักเรียนมีศูนย์รวมของสายเก่าที่จบจากมารดาพิทักษ์  กับลาซาลจันทบุรี
ในปี 2520 จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนดังในปัจจุบันนี้ คือ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พ.ศ. 2531

เปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1-3


พ.ศ.2533 

คณะภราดาลาซาลสร้างบ้านพักนักเรียนทุน ชื่อ บ้านมิเกล สำหรับนักเรียนทุนที่เรียนดีประพฤติดี และเดินทางไปกลับไม่สะดวก จำนวนปีละ 50 ทุน

พ.ศ.2535

โรงเรียนดำเนินตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า     “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนทางปัญญา จิตใจ
ร่างกาย สังคม และคุณธรรม” และปฏิบัติตาม คติพจน์ที่ว่า “เตรียมพร้อม  มองไกล บริการ ทำดีที่สุด”

พ.ศ.2536     

โรงเรียนเตรียมการที่จะสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จำนวน 18 ห้องเรียน และจะขยายโอกาสการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  

 

พ.ศ.2537 

จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าลาซาลจันทบุรี-มารดาพิทักษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2537 สร้างป้ายชื่อ
โรงเรียน ด้วยเงินสนับสนุนของศิษย์เก่า

พ.ศ.2538

วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2538 และดำเนินงาน ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังใหม่ 4 ชั้น 18 ห้องเรียน สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้ชื่อว่า อาคารพระหฤทัย

พ.ศ.2539

ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2539 จัดเตรียมแผนการเรียนไว้
3 แผน ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรก ของจังหวัดจันทบุรี ที่เปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง  พิมพ์ดีดภาษาไทย  50 เครื่อง  และพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 50 เครื่อง ดำเนินงาน
ก่อสร้าง บ้านพัก คณะภราดาลาซาล และชมรมศิษย์เก่าบริจาคเงินสร้างสนามบาสเกตบอลใหม่ 1 สนาม   จัดกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 รุ่นที่ 1

พ.ศ.2540

ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปรับปรุงห้องสุขา ปูกระเบื้องโรงอาหาร ปลูกต้นไม้เพิ่มทำเป็น
สวนสุขภาพ อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5  เรียนวิชา คอมพิวเตอร์ สร้างอาคารเรียนอนุบาล ชื่อ
มารดาพิทักษ์ และจัด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รุ่นที่ 1-2 เปลี่ยนแผนการเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เป็น 2 แผน

พ.ศ.2541

ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมสร้างกำแพงหน้าโรงเรียน เปิดใช้อาคารเรียนก่อนประถมศึกษา มีนักเรียนทุนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 9 และ จัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับให้นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อได้ 94 คน


พ.ศ.2542

เสกเปิดอาคารมารดาพิทักษ์ สร้างกำแพงหน้าโรงเรียน นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 2 สอบติด
โควตา รุ่นแรก 13 คน มีนักเรียนทุนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 10  จัดกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นที่ 1-4

พ.ศ.2548

เสกและเปิดอาคารอำนวยการ ชื่อว่า “อาคารโยเซฟ แมรตส์”

พ.ศ. 2549

ได้รับเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง


พ.ศ.2550

ได้รางวัลชมเชย ระดับประเทศโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER
ONE)  ในสถานศึกษา ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา      สิริวัฒนาพรรณวดี

พ.ศ.2551

ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ  โครงการรักชาติ ถูกทางสร้าง ความซื่อสัตย์สุจริต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.2552

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “ โรงเรียนประชาธิปไตย ตัวอย่าง”2ปี ต่อเนื่อง จาก
คณะอนุกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับรางวัล โรงเรียนส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมดีเด่น ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3  จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

พ.ศ.2553 

-ได้รับถ้วยพระราชทานโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ชนะเลิศ การประกวดโครงการรักชาติ
ถูกทางเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริต
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ สัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ผลงาน “นาฏศิลป์พื้นบ้าน สืบสานวิถี ชีวิตชาวจันท์”

พ.ศ.2554


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานชมรม และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
มีคณะภราดา 4  ท่าน ครู 91 คน  แบ่งเป็นครูชาย23 คน ครูหญิง 68 คน และมีนักเรียน 1,468 คน  มีนักเรียนชาย 722 คน นักเรียนหญิง  746 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554) ภราดาประภาส  ศรีเจริญ  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อธิการโรงเรียนลาซาลกรุงเทพ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริม ให้มีกิจกรรมทางวิชาการและกีฬาต่อเนื่องตลอดทั้งปีและได้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
- ได้รับคัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
- นางสาววลีรัตน์  มิ่งศูนย์   ได้เป็นนักเรียนพระราชทานและรับทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์
- ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย   จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอกลักษณ์
ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  ชื่อผลงาน“คนเอาถ่าน กับ 3ต” ด้านจิตวิทยา จาก ฯพณฯ ท่าน
นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
- ได้รับโล่โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต  จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
- คุณครูรุ่งทิพย์  โกศลานันท์  ได้รับพระราชทานรางวัลครูเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
- ครูได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน  14 คน จากสำนักงานคุรุสภา
- ครูได้รับรางวัลครูดีเด่น 4 คน จากสำนักงานคุรุสภา
- ครูได้รับรางวัลครูต้นแบบ 11 คน ปีการศึกษา 2554  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 โดยว่าที่ร้อยตรี  ดร.อานนท์  สุขภาคกิจผอ.สพม. เขต 17
- ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ 1 ท่าน ปีการศึกษา 2554จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1

พ.ศ.2555 

ภราดาสยาม งามดี  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อธิการ/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  ส่วนภราดาประภาส  ศรีเจริญ ย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนลาซาล กรุงเทพ      มีนางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช      ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ   มีคณะภราดา   3  ท่าน  ครูฝ่ายปฏิบัติการสอน 74 คน   และมีนักเรียน 1,537 คน  มีนักเรียนชาย 728 คน นักเรียนหญิง  809 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556) มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง  และมีลานเอนกประสงค์ 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 39 ห้อง  ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • ได้รับเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชนที่มีผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก   จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • ได้รับพระราชทานโล่เงิน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ชมรม TO BE  
  NUMBER ONE) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)ที่รักษามาตรฐาน
  ต้นแบบ

 • ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน ประจำปี 2555 โดย
  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในอนุกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

 • เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส.ดีเด่นในการป้องกันยาเสพติดดีเด่น  
  จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะสิ้นยาเสพติด  กระทรวงศึกษาธิการ

 • เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนการทำจิตอาสา  โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2556 จากมูลนิธิสยามกัมมาจล

 • ภราดาประภาส  ศรีเจริญ  โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ด้านผู้บริหาร
  จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  กระทรวงศึกษาธิการ

 • เป็นศูนย์ฝึกอาชีพ  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา และสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน  
  หลักสูตรการทำสบู่ถ่านไม่ไผ่และสบู่เหลว

 • นางสาวประกายฟ้า จันตะเคียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รับมอบทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง   
  จากมูลนิธิปิดทองหลังพระ

 • นางสมจิตร์ ขุนจันทึก  ได้รับรางวัล "ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี"  จังหวัดจันทบุรี  จาก
  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 • นางสาวนพมาศ  วิสพันธ์   ได้รับรางวัลลูกกตัญญู  จากอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  จันทบุรี

 • นายอันเร  ไชยเผือก   ได้รับรางวัลครูคำสอนปฏิบัติงานครบ 25  ปี จากสังฆมณฑลจันทบุรี

 • ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประเภทผู้บริหาร 1 คน และครู 14 คน

พ.ศ.2556

ภราดาอัครวัฒน์  จีระอมรินทร์  ดำรงตำแหน่ง  อธิการ/ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)        นางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ    มีคณะภราดา   3  ท่าน  ครู  88 คน   และมีนักเรียน 1,411 คน  มีนักเรียนชาย 664 คน นักเรียนหญิง  747 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556) มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 39 ห้อง  แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 6 ห้อง ระดับประถมศึกษา 9 ห้อง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 ห้อง

 • ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ชมรม
  TO BE NUMBER ONE) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)
  ประเภทกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง

 • ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี 2556 โดย

     คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในอนุกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

 • นางสาวปัญชิกา สร้อยศรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3  ปี 2556   จากมูลนิธิปิดทองหลังพระ

   
 • ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน  25 คน  ประจำปี 2556  จากคุรุสภา

พ.ศ.2557

ภราดาอัครวัฒน์  จีระอมรินทร์  ดำรงตำแหน่ง  อธิการ/ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)        นางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ มีคณะภราดา  3 ท่าน  ครู  89 คน   และมีนักเรียน 1,359 คน  มีนักเรียนชาย 645 คน นักเรียนหญิง  714 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 38 ห้อง  แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 7 ห้อง ระดับประถมศึกษา 8 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 ห้อง และมีกิจกรรมทางวิชาการและกีฬาต่อเนื่องตลอดทั้งปี และได้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

 • ได้รับพระราชทานโล่รางวัล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ชมรม TO BE NUMBER ONE) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)ต้นแบบระดับทอง

 • ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน  4 คน  ประจำปี 2557  จากคุรุสภา

 • จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557  ระดับดีเยี่ยม

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านปฐมวัย และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

 •   เป็นศูนย์ฝึกอาชีพ  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา และสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน

 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  รางวัลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  รางวัลคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556  ได้ลำดับที่ 1 ของ “เอกชนสัมพันธ์ จันท์ 1” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  รางวัลคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  ได้ลำดับที่ 4 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  รางวัลคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  ค่าเฉลี่ยกลุ่มทักษะด้านภาษา  ได้ลำดับที่ 3 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  รางวัลคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  ค่าเฉลี่ยกลุ่มทักษะด้านเหตุผล  ได้ลำดับที่ 1 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555  ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ได้ลำดับที่ 5 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้ลำดับที่ 8 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ได้ลำดับที่ 5 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 • โล่ชมรม TO BE NUMBER ONE  ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดจันทบุรี “มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี”

 • นางสมจิตร์ ขุนจันทึก ได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557

 • นายณรงค์เดช  วิชชปัคฆลานนท์  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  ในการประกวดนวัตกรรมการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 • นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง  รุ่นที่ 4  ปี 2556     จากมูลนิธิปิดทองหลังพระ

พ.ศ.2558

ภราดาชัยพร  กิจมงคล  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อธิการ/ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)        นางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  มีคณะภราดา 3  ท่าน  ครู  86 คน  และมีนักเรียน 1,243 คน  มีนักเรียนชาย 625 คน นักเรียนหญิง  618 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 35 ห้อง  แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 7 ห้อง ระดับประถมศึกษา 9 ห้อง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 ห้องและมีกิจกรรมทางวิชาการและ กีฬาต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี และได้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการ
ดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

 • ได้รับพระราชทานโล่ เนื่องจากจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล)ได้
  อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้งใน 10 ปี(ปีการศึกษา 2549, 2553, 2557) จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  - ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2557   จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  - ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  (ชมรม TO BE NUMBER ONE) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)  ระดับเพชร ปีที่ 1
  - ได้รับโล่รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น  ประเภทสถานศึกษา
  สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  - ได้รับโล่รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น  ประเภทสถานศึกษา
  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 •  ได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบ 
  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 •  ได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ จากผลการทดสอบ  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
  (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2557    มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
  ระดับประเทศ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 • ได้รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่เป็นพลังสำคัญในการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาร่วมกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิ-ยุวสถิรคุณ

 • นางสมจิตร์ ขุนจันทึก เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE 
  ดีเด่น ในสถานศึกษา ประจำปี 2558

 • นางสมจิตร์  ขุนจันทึก  ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น 
  ประเภทบุคคล    สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 •  นายอันเร  ไชยเผือก ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น   
  ประเภทบุคคล   สาขา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • นายณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
  จากคุรุสภา

 • รางวัลประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  1) นายชล  มะลิงาม  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  2) นางรุ่งทิพย์  โกศลานันท์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
  3) นายสมพร  ฝังดี  นางสาวสราญจิต  สังสี และนางสาวกัลยาณี ทสามนต์  ได้รับรางวัลชมเชย

 •   นางสมจิตร์ ขุนจันทึก  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อ
  “ครูแห่งแผ่นดิน”  จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 • นางสาวสุพัตรา  หมื่นทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง
  รุ่นที่ 5   ปี 2558     จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

พ.ศ.2559

ภราดาชัยพร  กิจมงคล  ดำรงตำแหน่ง อธิการ/ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)        นางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ    มีคณะภราดา   3  ท่าน  ครู  88 คน   และมีนักเรียน 1,127 คน  มีนักเรียนชาย 562 คน นักเรียนหญิง  565 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 35 ห้อง  แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 7 ห้อง ระดับประถมศึกษา 9 ห้อง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ห้อง และมีกิจกรรมทางวิชาการและกีฬาต่อเนื่องตลอดทั้งปี และได้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

 • ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง  จากการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • ได้รับประกาศนียบัตรโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  (ชมรม  TO BE NUMBER ONE) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)  ระดับเพชร ปีที่ 2

 • ได้รับประกาศนียบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 "มีค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าร้อยละ 50"  2 ปีการศึกษาต่อเนื่อง(2557-2558) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 • ได้รับประกาศนียบัตรเป็นโรงเรียนที่มี "ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT:National Test) ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยอันดับที่ 1 ของเครือข่าย 11(เอกชนสัมพันธ์จันท์1)  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 • นายณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์  ได้รับรางวัล ครูดีที่เรายกย่อง สาขาครูปฏิบัติการสอนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แนวคิดสร้างสรรค์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 • นางสาวสุกรรณิกาณ์  สุธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้ รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง  รุ่นที่ 6  ปี 2559     จากมูลนิธิปิดทองหลังพระ

พ.ศ.2560

ภราดาชัยพร  กิจมงคล  ดำรงตำแหน่ง  อธิการ/ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)        นางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ    มีคณะภราดา   3  ท่าน  ครู  91 คน   และมีนักเรียน 1,126 คน  มีนักเรียนชาย 556 คน นักเรียนหญิง  570 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 38 ห้อง  แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 7 ห้อง ระดับประถมศึกษา 10 ห้อง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ห้อง และมีกิจกรรมทางวิชาการและกีฬาต่อเนื่องตลอดทั้งปี และได้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

 • ได้รับประกาศนียบัตรโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  (ชมรม  TO BE NUMBER ONE) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)  ระดับเพชร ปีที่ 2

 • โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารที่ให้การสนับสนุนหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 19  ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน   จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 19

 • โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาควบคุมการบริโภคยาสูบดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 6 จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

 • นายสำรวม ไชยเผือก  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จันทบุรี   ได้รับเกียรติบัตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปี 2560 จาก มณฑลทหารบกที่ 19

 • นายสุทิน ภานุพันธ์   ได้รับโล่เกียรติคุณ ครูคำสอนนานปี สังฆมณฑลจันทบุรี

จาก แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 • นางสาวณัฐธิดา บัวเกิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง  รุ่นที่ 7  ปี 2560     จากมูลนิธิปิดทองหลังพระ

 • อธิการชัยพร กิจมงคล  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "บุคคลต้นแบบดีเด่น ด้านการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและสังคมสุขภาวะ" ประจำปี 2561 
 • นางสมจิตร์  ขุนจันทึก  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "บุคคลต้นแบบดีเด่น ด้านการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและสังคมสุขภาวะ" ประจำปี 2561
 • นางสาวชลธร บัวตูม   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  "การแข่งขันเดิน-วิ่ง จันทบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2017"  รุ่น OVER ALL หญิง ระยะทาง  21.7 กิโลเมตร  ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 •  คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จำนวน 47 ท่าน

ได้รับ "รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน"  โดยแบ่งเป็น  ระดับเพชร  3 รางวัล  ระดับเหรียญทอง  5 รางวัล  ระดับเหรียญเงิน 21 รางวัล  ระดับเหรียญทองแดง18 รางวัล
เนื่องในงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน  ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยจากกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางสาวณัฐธิดา บัวเกิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7 ปี 2560 จากมูลนิธิปิดทองหลังพระ
 • นายชนวีร์ บัวเกิด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "เยาวชนต้นแบบดีเด่น ด้านการส่งเสริมสังคมและสุขภาวะ" ประจำปี 2561
 • การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)      ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 • การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
 • โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)    ได้รับรางวัลเหรียญทอง สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ณ จังหวัดนครนายก
 • นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)ที่เข้าแข่งขันกีฬา
  “มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน” ประจำปี 2560  ได้รับรางวัลทั้งสิ้น  43   เหรียญ  แบ่งเป็น  15 เหรียญทอง        15 เหรียญเงิน   และ 13 เหรียญทองแดง 
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก “การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์” นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

พ.ศ.2561

ปัจจุบัน  ภราดาชัยพร  กิจมงคล  ดำรงตำแหน่ง  อธิการ/ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)        นางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ    มีคณะภราดา  4  ท่าน  ครู  90 คน   และมีนักเรียน 1,108 คน  มีนักเรียนชาย 559 คน นักเรียนหญิง  549 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 38 ห้อง  แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 7 ห้อง ระดับประถมศึกษา 10 ห้อง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ห้อง และมีกิจกรรมทางวิชาการและกีฬาต่อเนื่องตลอดทั้งปี และได้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

  • ได้รับพระราชทาน ถ้วยรางวัลเกียรติยศ  ต้นแบบระดับเพชร   แก่ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ประจำปี 2561 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)  ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561

  • โล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดจันทบุรี
  • ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องว่าเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ  เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 5 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วยจากสภากาชาดไทย
  • ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องว่าเป็นสถานศึกษาที่ได้ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา ประจำปี 2561  จากจังหวัดจันทบุรี