"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
 
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)เป็นโรงเรียนคาทอลิกของมูลนิธิลาซาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เดิมใช้ชื่อโรงเรียนมารดาพิทักษ์ได้รับใบอนุญาตให้เปิดรับเด็กชายล้วนครั้งแรกในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-4 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2488

พ.ศ. 2501
โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยาฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม 2501

พ.ศ. 2505 

โรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนไปอยู่ที่ 58 หมู่ 1  ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง    จังหวัดจันทบุรี  
เป็นอาคาร 3 ชั้น มี 15 ห้องเรียน ดำเนินการบริหารงานโดยคณะภราดาลาซาล

พ.ศ. 2506   
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนลาซาลจันทบุรี ถึงกระนั้นก็ดีมีศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนมารดาพิทักษ์ ในระยะเริ่มแรก  เพื่อให้นักเรียนมีศูนย์รวมของสายเก่าที่จบจากมารดาพิทักษ์  กับลาซาลจันทบุรี
ในปี 2520 จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนดังในปัจจุบันนี้ คือ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
พ.ศ. 2531
เปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

พ.ศ. 2533 

คณะภราดาลาซาลสร้างบ้านพักนักเรียนทุน ชื่อ บ้านมิเกล สำหรับนักเรียนทุนที่เรียนดีประพฤติดี และเดินทางไปกลับไม่สะดวก จำนวนปีละ 50 ทุน

พ.ศ. 2535
โรงเรียนดำเนินตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า     “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนทางปัญญา จิตใจ
ร่างกาย สังคม และคุณธรรม” และปฏิบัติตาม คติพจน์ที่ว่า “เตรียมพร้อม  มองไกล บริการ ทำดีที่สุด”
 พ.ศ.2536     

โรงเรียนเตรียมการที่จะสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จำนวน 18 ห้องเรียน และจะขยายโอกาสการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  

พ.ศ. 2537 
จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าลาซาลจันทบุรี-มารดาพิทักษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2537 สร้างป้ายชื่อ
โรงเรียน ด้วยเงินสนับสนุนของศิษย์เก่า
พ.ศ. 2538
วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2538 และดำเนินงาน ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังใหม่ 4 ชั้น 18 ห้องเรียน สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้ชื่อว่า อาคารพระหฤทัย
พ.ศ. 2539 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2539 จัดเตรียมแผนการเรียนไว้
3 แผน ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรก ของจังหวัดจันทบุรี ที่เปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง  พิมพ์ดีดภาษาไทย  50 เครื่อง  และพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 50 เครื่อง ดำเนินงาน
ก่อสร้าง บ้านพัก คณะภราดาลาซาล และชมรมศิษย์เก่าบริจาคเงินสร้างสนามบาสเกตบอลใหม่ 1 สนาม   จัดกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 รุ่นที่ 1
พ.ศ. 2540

ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปรับปรุงห้องสุขา ปูกระเบื้องโรงอาหาร ปลูกต้นไม้เพิ่มทำเป็น
สวนสุขภาพ อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5  เรียนวิชา คอมพิวเตอร์ สร้างอาคารเรียนอนุบาล ชื่อ
มารดาพิทักษ์ และจัด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รุ่นที่ 1-2 เปลี่ยนแผนการเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เป็น 2 แผน

พ.ศ. 2541 ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมสร้างกำแพงหน้าโรงเรียน เปิดใช้อาคารเรียนก่อนประถมศึกษา มีนักเรียนทุนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 9 และ จัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับให้นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อได้ 94 คน

พ.ศ. 2542

เสกเปิดอาคารมารดาพิทักษ์ สร้างกำแพงหน้าโรงเรียน นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 2 สอบติด
โควตา รุ่นแรก 13 คน มีนักเรียนทุนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 10  จัดกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นที่ 1-4

พ.ศ. 2548

เสกและเปิดอาคารอำนวยการ ชื่อว่า “อาคารโยเซฟ แมรตส์”

พ.ศ. 2549

ได้รับเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง


พ.ศ. 2550

ได้รางวัลชมเชย ระดับประเทศโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER
ONE)  ในสถานศึกษา ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา      สิริวัฒนาพรรณวดี

พ.ศ. 2551 ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ  โครงการรักชาติ ถูกทางสร้าง ความซื่อสัตย์สุจริต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2552 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “ โรงเรียนประชาธิปไตย ตัวอย่าง”2ปี ต่อเนื่อง จาก
คณะอนุกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับรางวัล โรงเรียนส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมดีเด่น ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3  จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
พ.ศ. 2553  -ได้รับถ้วยพระราชทานโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ชนะเลิศ การประกวดโครงการรักชาติ
ถูกทางเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริต
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ สัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ผลงาน “นาฏศิลป์พื้นบ้าน สืบสานวิถี ชีวิตชาวจันท์”
พ.ศ. 2554


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานชมรม และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
มีคณะภราดา 4  ท่าน ครู 91 คน  แบ่งเป็นครูชาย23 คน ครูหญิง 68 คน และมีนักเรียน 1,468 คน  มีนักเรียนชาย 722 คน นักเรียนหญิง  746 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554) ภราดาประภาส  ศรีเจริญ  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อธิการโรงเรียนลาซาลกรุงเทพ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริม ให้มีกิจกรรมทางวิชาการและกีฬาต่อเนื่องตลอดทั้งปีและได้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
- ได้รับคัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
- นางสาววลีรัตน์  มิ่งศูนย์   ได้เป็นนักเรียนพระราชทานและรับทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์
- ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย   จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอกลักษณ์
ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  ชื่อผลงาน“คนเอาถ่าน กับ 3ต” ด้านจิตวิทยา จาก ฯพณฯ ท่าน
นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
- ได้รับโล่โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต  จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
- คุณครูรุ่งทิพย์  โกศลานันท์  ได้รับพระราชทานรางวัลครูเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
- ครูได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน  14 คน จากสำนักงานคุรุสภา
- ครูได้รับรางวัลครูดีเด่น 4 คน จากสำนักงานคุรุสภา
- ครูได้รับรางวัลครูต้นแบบ 11 คน ปีการศึกษา 2554  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 โดยว่าที่ร้อยตรี  ดร.อานนท์  สุขภาคกิจผอ.สพม. เขต 17
- ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ 1 ท่าน ปีการศึกษา 2554จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1

พ.ศ. 2555 

ภราดาสยาม งามดี  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อธิการ/ผู้อำนวยการ/ ผู้จัดการ/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  และ นางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช    ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  มีคณะภราดา 4  ท่าน ครูฝ่ายปฏิบัติการสอน
85 คน บุคลากรทางการศึกษา 1 คน  แบ่งเป็นครูชาย 24 คน ครูหญิง 60 คน และมีนักเรียน 1,489 คน  มีนักเรียนชาย 700 คน นักเรียนหญิง  789 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555)มีอาคารเรียน 3 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 40 ห้อง  แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 7 ห้อง ระดับประถมศึกษา 10 ห้อง     ระดับมัธยมศึกษา 23 ห้อง
-ได้รับเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก   จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
-ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน ประจำปี 2555  โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในอนุกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
-เป็นสถานศึกษาในการป้องกันยาเสพติดดีเด่น จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะสิ้นยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นศูนย์ฝึกอาชีพ  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา และสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน
-นางสาวปรารถนา  ศรีวิศาลศักดิ์  หัวหน้างานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจิตอาสา  โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
- นางสาวประกายฟ้า จันทตะเคียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รับมอบทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2   จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน ภราดาสยาม งามดี  ดำรงตำแหน่ง  อธิการ/ ผู้จัดการ/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  และ นางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช    ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  มีคณะภราดา 3  ท่าน ครูฝ่ายปฏิบัติการสอน 72 คน ครูฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน 11 คน บุคลากรทางการศึกษา 2 คน  แบ่งเป็นครูชาย 20 คน ครูหญิง 65 คน และมีนักเรียน 1,441 คน  มีนักเรียนชาย 688 คน นักเรียนหญิง  753 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2556) มีอาคารเรียน 3 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 39 ห้อง  แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 6 ห้อง ระดับประถมศึกษา 9 ห้อง   ระดับมัธยมศึกษา 24 ห้อง
- นางสาวปัญชิกา  สร้อยศรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รับมอบทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3   จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์