"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์ (VISION) :

 

 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เป็นสถานศึกษาสำหรับทุกคนโดยเน้นผู้รอโอกาสทางการศึกษา   จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและการศึกษาแบบคาทอลิกตามจิตตารมณ์ของคณะภราดาลาซาล เพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่ดีทั้งครบ เพื่อประกอบความดีบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงและความเป็นไทย               

   
พันธกิจ (MISSION) :
 
 1. กำหนดวิสัยทัศน์ จัดทำแผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการ  โครงสร้างการบริหาร ตามนโยบายด้านการศึกษาอบรมและงานอภิบาลของคณะภราดาลาซาล  เพื่อให้โรงเรียนเป็นไปตาม
  เป้าหมายที่กำหนด
 2. จัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระ  ที่มีการ บูรณาการวัฒนธรรม  ความเชื่อและชีวิต
 3. ส่งเสริมและพัฒนา  อบรมครู  บุคลากรให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ของคณะภราดาลาซาล และวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา
 4. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
 5. พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ แหล่งการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนแบบโรงเรียนคาทอลิกโดยใช้กิจกรรมจิตสาธารณะที่นักเรียนมีส่วนร่วม
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อผู้รอโอกาสได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา
  โดยมอบทุนการศึกษา
 7. สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน  วัด  โรงเรียน  ชุมชนและหน่วยงานของรัฐเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยบริการข่าวสารทั้งทางด้านวิชาการและการประกอบอาชีพให้กับชุมชน
  อย่างเต็มตามศักยภาพของโรงเรียน
เป้าหมาย (GOAL) :
 
1.    ปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียนมีความชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็น
เครื่องชี้นำในการจัดการศึกษา และกำหนดภารกิจของโรงเรียนได้
2.    นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามอัตภาพ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้จักตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดีสมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน และสังคม สามารถปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม ไม่ทำตัวให้เป็นภาระของสังคมในอนาคต
3.    นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางการเรียนเหมาะสมกับความสามารถแห่งตนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษา แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผลการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรใน
ทุกช่วงชั้ นและชั้นปี
4.    มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ               และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
5.    พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลให้ดีขึ้นตามความสามารถที่มีอยู่ของแต่ละบุคคล คะแนนโดยเฉลี่ยของทุกชั้นปีได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือสูงกว่าในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เด่นชัดตรงตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรกำหนด
6.    นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์อยู่เสมอ
7.    ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียนเห็นคุณค่า  ภูมิใจในภูมิปัญญาไทย  มีสุนทรียภาพ
มีลักษณะนิสัยที่ดี                ในด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
8.    บุคลากรทุกฝ่ายมีศักยภาพในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
9.    บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย    เหมาะสมกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
10.  มีครูที่มีความสามารถในการพัฒนาการจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
11.  ครูมีวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
12.ปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศ   สภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการ วัฒนธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเข้าสังคมโดยยึดมั่นในความเป็นไทย
13.  มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ชัดเจน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการดำเนินงาน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความสมานฉันท์ ซึ่งช่วยให้บุคลากรทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข
14.  มีบริการที่ครอบคลุมการส่งเสริมด้านการแนะแนว สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิการ      ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมในทุกด้านตามความสามารถของโรงเรียน               
15.  ส่งเสริมความสัมพันธ์   ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา โดยเชิญชวนผู้ปกครอง  ชุมชนให้เข้ามาสนับสนุน  มีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551