"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เพลงมาร์ชโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
   
มาร์ชลาซาลจันท์

        

ลาซาล จันทบุรี
สูงส่งศักดิ์ศรี สถาบันการศึกษา
กิตติคุณเลื่องชื่อลือชา
วิทยาเด่นล้ำอำไพ
(ซ้ำ) รวมใจด้วยสามัคคี  
พวกเราน้องพี่รักกันตลอดไป
 
ขาวน้ำเงินก้องเกียรติเกรียงไกร  
เป็นธงชัยแห่งสายสัมพันธ์
ครอบครัวลาซาลดีเยี่ยม
เปี่ยมล้นคุณธรรมสร้างสรรค์
มีวินัยใฝ่ศึกษาทั่วกัน
กิจกรรมสำเร็จดังใจ
ลาซาล จันทบุรี
ทุกหมู่เรานี้รักกันยิ่งใหญ่
เสริมส่งอนาคตสดใส  
ระบือไกลเฟื่องฟุ้งรุ่งเรือง