โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)เป็นโรงเรียนคาทอลิกของมูลนิธิลาซาล 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
เดิมใช้ชื่อโรงเรียนมารดาพิทักษ์ได้รับใบอนุญาตให้เปิดรับ
เด็กชายล้วนครั้งแรกในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-4 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
พ.ศ.2501 โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยาฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม 2501
  โรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนไปอยู่ที่ 58 หมู่ 1  ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง    จังหวัดจันทบุรี  
เป็นอาคาร 3 ชั้น มี 15 ห้องเรียน ดำเนินการบริหารงานโดยคณะภราดาลาซาล
พ.ศ.2505 

พ.ศ.2506 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนลาซาลจันทบุรี ถึงกระนั้นก็ดีมีศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนมารดาพิทักษ์
ในระยะเริ่มแรก  เพื่อให้นักเรียนมีศูนย์รวมของสายเก่าที่จบจากมารดาพิทักษ์  กับลาซาลจันทบุรี 
ในปี 2520 จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนดังในปัจจุบันนี้ คือ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
พ.ศ. 2531 เปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

 

คณะภราดาลาซาลสร้างบ้านพักนักเรียนทุน ชื่อ บ้านมิเกล สำหรับนักเรียนทุนที่เรียนดีประพฤติดี
และเดินทางไปกลับไม่สะดวก จำนวนปีละ 50 ทุน
พ.ศ.2533

พ.ศ.2535 โรงเรียนดำเนินตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า     “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนทางปัญญา จิตใจ 
ร่างกาย สังคม และคุณธรรม” และปฏิบัติตาม คติพจน์ที่ว่า “เตรียมพร้อม  มองไกล บริการ ทำดีที่สุด”

 

โรงเรียนเตรียมการที่จะสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จำนวน 18 ห้องเรียน และจะขยายโอกาสการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
พ.ศ.2536

 

 

พ.ศ.2537 จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าลาซาลจันทบุรี-มารดาพิทักษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2537 สร้างป้ายชื่อ
โรงเรียน ด้วยเงินสนับสนุนของศิษย์เก่า
พ.ศ.2538 วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2538 และดำเนินงาน ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังใหม่ 4 ชั้น 18 ห้องเรียน สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้ชื่อว่า อาคารพระหฤทัย
พ.ศ.2539 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2539 จัดเตรียมแผนการเรียนไว้ 
3 แผน ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรก ของจังหวัดจันทบุรี ที่เปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง  พิมพ์ดีดภาษาไทย  50 เครื่อง  และพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 50 เครื่อง ดำเนินงาน
ก่อสร้าง บ้านพัก คณะภราดาลาซาล และชมรมศิษย์เก่าบริจาคเงินสร้างสนามบาสเกตบอลใหม่ 1 สนาม  
จัดกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 
พ.ศ.2540 ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปรับปรุงห้องสุขา ปูกระเบื้องโรงอาหาร ปลูกต้นไม้เพิ่มทำเป็น
สวนสุขภาพ อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5  เรียนวิชา คอมพิวเตอร์ สร้างอาคารเรียนอนุบาล ชื่อ
มารดาพิทักษ์ และจัด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
รุ่นที่ 1-2 เปลี่ยนแผนการเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เป็น 2 แผน

 

พ.ศ.2541 ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมสร้างกำแพงหน้าโรงเรียน เปิดใช้อาคารเรียนก่อนประถมศึกษา
มีนักเรียนทุนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 9 และ จัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อได้ 94 คน
พ.ศ.2542 เสกเปิดอาคารมารดาพิทักษ์ สร้างกำแพงหน้าโรงเรียน นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 2 สอบติด
โควตา รุ่นแรก 13 คน มีนักเรียนทุนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 10  จัดกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นที่ 1-4
พ.ศ.2548 เสกและเปิดอาคารอำนวยการ ชื่อว่า “อาคารโยเซฟ แมรตส์”

 

พ.ศ. 2549 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง

 

พ.ศ.2550 ได้รางวัลชมเชย ระดับประเทศโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBERONE)  ในสถานศึกษา
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พ.ศ.2551 ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ  โครงการรักชาติ ถูกทางสร้าง ความซื่อสัตย์สุจริต
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ.2552 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “ โรงเรียนประชาธิปไตย ตัวอย่าง”2ปี ต่อเนื่อง จาก
คณะอนุกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
สำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับรางวัล โรงเรียนส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมดีเด่น ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3  จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
พ.ศ.2553 -ได้รับถ้วยพระราชทานโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ชนะเลิศ การประกวดโครงการรักชาติ
ถูกทางเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริต 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ สัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ผลงาน “นาฏศิลป์พื้นบ้าน สืบสานวิถี ชีวิตชาวจันท์”
พ.ศ.2554

 

 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานชมรม และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี 
มีคณะภราดา 4  ท่าน ครู 91 คน  แบ่งเป็นครูชาย23 คน ครูหญิง 68 คน และมีนักเรียน 1,468 คน  มีนักเรียนชาย 722 คน นักเรียนหญิง  746 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554) ภราดาประภาส  ศรีเจริญ  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อธิการโรงเรียนลาซาลกรุงเทพ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริม ให้มีกิจกรรมทางวิชาการและกีฬาต่อเนื่องตลอดทั้งปีและได้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 
- ได้รับคัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
- นางสาววลีรัตน์  มิ่งศูนย์   ได้เป็นนักเรียนพระราชทานและรับทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์
- ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย   จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอกลักษณ์
ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  ชื่อผลงาน“คนเอาถ่าน กับ 3ต” ด้านจิตวิทยา จาก ฯพณฯ ท่าน
นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
- ได้รับโล่โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต  จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
- คุณครูรุ่งทิพย์  โกศลานันท์  ได้รับพระราชทานรางวัลครูเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
- ครูได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน  14 คน จากสำนักงานคุรุสภา 
- ครูได้รับรางวัลครูดีเด่น 4 คน จากสำนักงานคุรุสภา 
- ครูได้รับรางวัลครูต้นแบบ 11 คน ปีการศึกษา 2554  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 โดยว่าที่ร้อยตรี  ดร.อานนท์  สุขภาคกิจผอ.สพม. เขต 17 
- ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ 1 ท่าน ปีการศึกษา 2554จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1
พ.ศ.2555 ภราดาสยาม งามดี  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อธิการ/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  
ส่วนภราดาประภาส  ศรีเจริญ ย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนลาซาล กรุงเทพ     
มีนางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช      ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  
มีคณะภราดา   3  ท่าน  ครูฝ่ายปฏิบัติการสอน 74 คน   และมีนักเรียน 1,537 คน  มีนักเรียนชาย 728 คน นักเรียนหญิง  809 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556) มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง  
และมีลานเอนกประสงค์ 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 39 ห้อง  ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
 • ได้รับเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชนที่มีผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก   จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • ได้รับพระราชทานโล่เงิน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ชมรม TO BE  
  NUMBER ONE) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)ที่รักษามาตรฐาน
  ต้นแบบ
 • ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน ประจำปี 2555 โดย
  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในอนุกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
 • เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส.ดีเด่นในการป้องกันยาเสพติดดีเด่น  
  จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะสิ้นยาเสพติด  กระทรวงศึกษาธิการ
 • เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนการทำจิตอาสา  โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2556 จากมูลนิธิสยามกัมมาจล
 • ภราดาประภาส  ศรีเจริญ  โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ด้านผู้บริหาร 
  จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  กระทรวงศึกษาธิการ
 • เป็นศูนย์ฝึกอาชีพ  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา และสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน  
  หลักสูตรการทำสบู่ถ่านไม่ไผ่และสบู่เหลว
 • นางสาวประกายฟ้า จันตะเคียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รับมอบทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง    
  จากมูลนิธิปิดทองหลังพระ
 • นางสมจิตร์ ขุนจันทึก  ได้รับรางวัล "ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี"  จังหวัดจันทบุรี  จาก
  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
 • นางสาวนพมาศ  วิสพันธ์   ได้รับรางวัลลูกกตัญญู  จากอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  จันทบุรี
 • นายอันเร  ไชยเผือก   ได้รับรางวัลครูคำสอนปฏิบัติงานครบ 25  ปี จากสังฆมณฑลจันทบุรี
 • ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประเภทผู้บริหาร 1 คน และครู 14 คน

พ.ศ.2556

ภราดาอัครวัฒน์  จีระอมรินทร์  ดำรงตำแหน่ง  อธิการ/ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)        
นางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ    มีคณะภราดา   3  ท่าน  ครู  88 คน   และมีนักเรียน 1,411 คน 
มีนักเรียนชาย 664 คน นักเรียนหญิง  747 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556)
มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 39 ห้อง  แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 6 ห้อง
ระดับประถมศึกษา 9 ห้อง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 ห้อง

 • ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ชมรม 
  TO BE NUMBER ONE) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)
  ประเภทกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง

 • ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี 2556 โดย

     คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในอนุกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

 • นางสาวปัญชิกา สร้อยศรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3  ปี 2556   จากมูลนิธิปิดทองหลังพระ

 • ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน  25 คน  ประจำปี 2556  จากคุรุสภา

พ.ศ.2557 ภราดาอัครวัฒน์  จีระอมรินทร์  ดำรงตำแหน่ง  อธิการ/ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)        นางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ มีคณะภราดา  3 ท่าน  ครู  89 คน   และมีนักเรียน 1,359 คน  มีนักเรียนชาย 645 คน นักเรียนหญิง  714 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 38 ห้อง  แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 7 ห้อง ระดับประถมศึกษา 8 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 ห้อง และมีกิจกรรมทางวิชาการและกีฬาต่อเนื่องตลอดทั้งปี และได้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
 • ได้รับพระราชทานโล่รางวัล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ชมรม TO BE NUMBER ONE) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)ต้นแบบระดับทอง
 • ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน  4 คน  ประจำปี 2557  จากคุรุสภา
 • จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557  ระดับดีเยี่ยม
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านปฐมวัย และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
 •   เป็นศูนย์ฝึกอาชีพ  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา และสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  รางวัลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  รางวัลคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556  ได้ลำดับที่ 1 ของ “เอกชนสัมพันธ์ จันท์ 1” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  รางวัลคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  ได้ลำดับที่ 4 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  รางวัลคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  ค่าเฉลี่ยกลุ่มทักษะด้านภาษา  ได้ลำดับที่ 3 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  รางวัลคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  ค่าเฉลี่ยกลุ่มทักษะด้านเหตุผล  ได้ลำดับที่ 1 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555  ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ได้ลำดับที่ 5 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้ลำดับที่ 8 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ได้ลำดับที่ 5 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 • โล่ชมรม TO BE NUMBER ONE  ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดจันทบุรี “มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี”
 • นางสมจิตร์ ขุนจันทึก ได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557
 • นายณรงค์เดช  วิชชปัคฆลานนท์  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  ในการประกวดนวัตกรรมการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 • นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง  รุ่นที่ 4  ปี 2556     จากมูลนิธิปิดทองหลังพระ
พ.ศ.2558 ภราดาชัยพร  กิจมงคล  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อธิการ/ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)       
นางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
มีคณะภราดา 3  ท่าน  ครู  86 คน  และมีนักเรียน 1,243 คน 
มีนักเรียนชาย 625 คน นักเรียนหญิง  618 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)
มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 35 ห้อง 
แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 7 ห้อง ระดับประถมศึกษา 9 ห้อง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 ห้องและมีกิจกรรมทางวิชาการและ
กีฬาต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี และได้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
 • ได้รับพระราชทานโล่ เนื่องจากจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล)ได้ 
  อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้งใน 10 ปี(ปีการศึกษา 2549, 2553, 2557)
  จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  - ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2557  
  จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (ชมรม TO BE NUMBER ONE) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)  ระดับเพชร ปีที่ 1 
  - ได้รับโล่รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น  ประเภทสถานศึกษา
  สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - ได้รับโล่รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น  ประเภทสถานศึกษา
  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 •  ได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบ  
  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 •  ได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ จากผลการทดสอบ  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
  (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2557    มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
  ระดับประเทศ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 • ได้รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่เป็นพลังสำคัญในการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของ
  เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาร่วมกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิ-ยุวสถิรคุณ
 • นางสมจิตร์ ขุนจันทึก เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE  
  ดีเด่น ในสถานศึกษา ประจำปี 2558
 • นางสมจิตร์  ขุนจันทึก  ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น  
  ประเภทบุคคล    สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 •  นายอันเร  ไชยเผือก ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น    
  ประเภทบุคคล   สาขา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • นายณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
  จากคุรุสภา
 • รางวัลประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  1) นายชล  มะลิงาม  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  2) นางรุ่งทิพย์  โกศลานันท์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
  3) นายสมพร  ฝังดี  นางสาวสราญจิต  สังสี และนางสาวกัลยาณี ทสามนต์  ได้รับรางวัลชมเชย
 •   นางสมจิตร์ ขุนจันทึก  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อ 
  “ครูแห่งแผ่นดิน”  จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • นางสาวสุพัตรา  หมื่นทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง 
  รุ่นที่ 5   ปี 2558     จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
พ.ศ.2559 ภราดาชัยพร  กิจมงคล  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อธิการ/ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)       
นางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
มีคณะภราดา 3  ท่าน  ครู  88 คน  และมีนักเรียน 1,127 คน  มีนักเรียนชาย 562 คน นักเรียนหญิง  565 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 35 ห้อง 
แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 7 ห้อง ระดับประถมศึกษา 9 ห้อง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ห้อง
และมีกิจกรรมทางวิชาการและกีฬาต่อเนื่องตลอดทั้งปี และ
ได้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
 • ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง  จากการทดสอบทางการศึกษา 
  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • ได้รับประกาศนียบัตรโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (ชมรม  TO BE NUMBER ONE) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
  ระดับเพชร ปีที่ 2
 • ได้รับประกาศนียบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 "มีค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าร้อยละ 50"  2 ปีการศึกษาต่อเนื่อง(2557-2558) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 • ได้รับประกาศนียบัตรเป็นโรงเรียนที่มี "ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT:National Test) ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยอันดับที่ 1
  ของเครือข่าย 11(เอกชนสัมพันธ์จันท์1)  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 • นายณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์  ได้รับรางวัล ครูดีที่เรายกย่อง สาขาครูปฏิบัติการสอนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แนวคิดสร้างสรรค์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 • นางสาวสุกรรณิกาณ์  สุธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้ รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง  
  รุ่นที่ 6  ปี 2559     จากมูลนิธิปิดทองหลังพร
พ.ศ.2560 ภราดาชัยพร  กิจมงคล  ดำรงตำแหน่ง  อธิการ/ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)       
นางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ    มีคณะภราดา   3  ท่าน  ครู  91 คน   และมีนักเรียน 1,126 คน 
มีนักเรียนชาย 556 คน นักเรียนหญิง  570 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 38 ห้อง  แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 7 ห้อง ระดับประถมศึกษา 10 ห้อง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ห้อง และมีกิจกรรมทางวิชาการและกีฬาต่อเนื่องตลอดทั้งปี และได้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
 • ได้รับประกาศนียบัตรโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (ชมรม  TO BE NUMBER ONE) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)  ระดับเพชร ปีที่ 2
 • โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารที่ให้การสนับสนุนหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 19  ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน   จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 19
 • โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาควบคุมการบริโภคยาสูบดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 6 จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
 • นายสำรวม ไชยเผือก  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จันทบุรี   ได้รับเกียรติบัตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปี 2560 จาก มณฑลทหารบกที่ 19
 • นายสุทิน ภานุพันธ์   ได้รับโล่เกียรติคุณ ครูคำสอนนานปี สังฆมณฑลจันทบุรี
จาก แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี
 • นางสาวณัฐธิดา บัวเกิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง  รุ่นที่ 7  ปี 2560    
  จากมูลนิธิปิดทองหลังพระ
 • อธิการชัยพร กิจมงคล  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
  "บุคคลต้นแบบดีเด่น ด้านการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและสังคมสุขภาวะ" ประจำปี 2561 
 • นางสมจิตร์  ขุนจันทึก  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
  "บุคคลต้นแบบดีเด่น ด้านการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและสังคมสุขภาวะ" ประจำปี 2561
 • นางสาวชลธร บัวตูม   ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
  "การแข่งขันเดิน-วิ่ง จันทบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2017"  รุ่น OVER ALL หญิง ระยะทาง  21.7 กิโลเมตร  ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 •  คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จำนวน 47 ท่าน
ได้รับ "รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน"  โดยแบ่งเป็น  ระดับเพชร  3 รางวัล  ระดับเหรียญทอง  5 รางวัล  ระดับเหรียญเงิน 21 รางวัล  ระดับเหรียญทองแดง18 รางวัล 
เนื่องในงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน  ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • นางสาวณัฐธิดา บัวเกิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7 ปี 2560 จากมูลนิธิปิดทองหลังพระ
 • นายชนวีร์ บัวเกิด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "เยาวชนต้นแบบดีเด่น ด้านการส่งเสริมสังคมและสุขภาวะ" ประจำปี 2561
 • การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)      ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 • การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
 • โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)    ได้รับรางวัลเหรียญทอง สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ณ จังหวัดนครนายก
 • นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)ที่เข้าแข่งขันกีฬา 
  “มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน” ประจำปี 2560  ได้รับรางวัลทั้งสิ้น  43   เหรียญ  แบ่งเป็น  15 เหรียญทอง       
  15 เหรียญเงิน   และ 13 เหรียญทองแดง
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก “การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์” นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
พ.ศ.2561 ปัจจุบัน  ภราดาชัยพร  กิจมงคล  ดำรงตำแหน่ง  อธิการ/ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)       
นางณัฎฐนิช   พงษ์พานิช   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ    มีคณะภราดา  4  ท่าน  ครู  90 คน   และมีนักเรียน 1,108 คน  มีนักเรียนชาย 559 คน นักเรียนหญิง  549 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 38 ห้อง  แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 7 ห้อง ระดับประถมศึกษา 10 ห้อง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ห้อง และมีกิจกรรมทางวิชาการและกีฬาต่อเนื่องตลอดทั้งปี และได้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

 

 

 

 

ได้รับพระราชทาน ถ้วยรางวัลเกียรติยศ  ต้นแบบระดับเพชร   แก่ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ประจำปี 2561 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)  ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561

 

 

 
 • โล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดจันทบุรี
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องว่าเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ  เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 5 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วยจากสภากาชาดไทย
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องว่าเป็นสถานศึกษาที่ได้ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองใน
  สถานศึกษา ประจำปี 2561  จากจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. 2562

 

มีการเปลี่ยน ผู้บริหารคนใหม่ ภราดาชัยพร กิจมงคล ไปอยู่บ้านเณรสามพราน จังหวัดนครปฐม ภราดาวิคเตอร์ กิล มูนโยส มาเป็น
อธิการโรงเรียน และแต่งตั้งให้ ภราดาชัยวัฒน์ พนมวรชัย เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาติ ภราดาสุริยา เตยสร้อย เป็นผู้จัดการ
นางณัฎฐนิช พงษ์พานิช เป็นผู้อำนวยการ

.วันที่ 16 มกราคม 2563 คุณครูได้รับรางวัลครูดีศรีจันทบูร นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
พ.ศ. 2563

ภราดาวิคเตอร์ กิล มูนโยส ดำรงตำแหน่ง  อธิการ ภราดาชัยวัฒน์ พนมวรชัย เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ภราดาสุริยา เตยสร้อย เป็นผู้จัดการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) มีการเปลี่ยนผู้อำนวยการคนใหม่ 
นางสมจิตร์ ขุนจันทึก ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

 • มีการติดตั้ง Solar Cell เสร็จในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เพื่อช่วยในการลดค่าไฟฟ้าในโรงเรียน
พ.ศ. 2564 ภราดาพงษ์พัฒน์  คาโสจันทร์ ดำรงตำแหน่ง รักษาการอธิการ ภราดาประภาส ศรีเจริญ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ภราดาสุริยา เตยสร้อย เป็นผู้จัดการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) และนางสมจิตร์ ขุนจันทึก ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน ภราดาพงษ์พัฒน์  คาโสจันทร์ ดำรงตำแหน่ง อธิการโรงเรียน ภราดาประภาส ศรีเจริญ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
และนางสมจิตร์ ขุนจันทึก ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน ภราดาชัยวัฒน์ พนมวรชัย ดำรงตำแหน่ง อธิการโรงเรียนและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ภราดาประภาส ศรีเจริญ เป็นผู้จัดการ
และนางสมจิตร์ ขุนจันทึก ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ