โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)เป็นโรงเรียนคาทอลิกของมูลนิธิลาซาล 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
เดิมใช้ชื่อโรงเรียนมารดาพิทักษ์ได้รับใบอนุญาตให้เปิดรับ
เด็กชายล้วนครั้งแรกในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-4 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2488

พ.ศ.2501

โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยาฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม 2501

 

โรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนไปอยู่ที่ 58 หมู่ 1  ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง    จังหวัดจันทบุรี  
เป็นอาคาร 3 ชั้น มี 15 ห้องเรียน ดำเนินการบริหารงานโดยคณะภราดาลาซาล

พ.ศ.2505 

พ.ศ.2506

เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนลาซาลจันทบุรี ถึงกระนั้นก็ดีมีศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนมารดาพิทักษ์
ในระยะเริ่มแรก  เพื่อให้นักเรียนมีศูนย์รวมของสายเก่าที่จบจากมารดาพิทักษ์  กับลาซาลจันทบุรี 
ในปี 2520 จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนดังในปัจจุบันนี้ คือ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พ.ศ. 2531

เปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

 

คณะภราดาลาซาลสร้างบ้านพักนักเรียนทุน ชื่อ บ้านมิเกล สำหรับนักเรียนทุนที่เรียนดีประพฤติดี
และเดินทางไปกลับไม่สะดวก จำนวนปีละ 50 ทุน

พ.ศ.2533

พ.ศ.2535

โรงเรียนดำเนินตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า     “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนทางปัญญา จิตใจ 
ร่างกาย สังคม และคุณธรรม” และปฏิบัติตาม คติพจน์ที่ว่า “เตรียมพร้อม  มองไกล บริการ ทำดีที่สุด”

 

โรงเรียนเตรียมการที่จะสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จำนวน 18 ห้องเรียน และจะขยายโอกาสการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  

พ.ศ.2536

 

 

พ.ศ.2537

จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าลาซาลจันทบุรี-มารดาพิทักษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2537 สร้างป้ายชื่อ
โรงเรียน ด้วยเงินสนับสนุนของศิษย์เก่า

พ.ศ.2538

วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2538 และดำเนินงาน ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังใหม่ 4 ชั้น 18 ห้องเรียน สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้ชื่อว่า อาคารพระหฤทัย

พ.ศ.2539

ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2539 จัดเตรียมแผนการเรียนไว้ 
3 แผน ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรก ของจังหวัดจันทบุรี ที่เปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง  พิมพ์ดีดภาษาไทย  50 เครื่อง  และพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 50 เครื่อง ดำเนินงาน
ก่อสร้าง บ้านพัก คณะภราดาลาซาล และชมรมศิษย์เก่าบริจาคเงินสร้างสนามบาสเกตบอลใหม่ 1 สนาม  
จัดกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 

พ.ศ.2540

ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปรับปรุงห้องสุขา ปูกระเบื้องโรงอาหาร ปลูกต้นไม้เพิ่มทำเป็น
สวนสุขภาพ อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5  เรียนวิชา คอมพิวเตอร์ สร้างอาคารเรียนอนุบาล ชื่อ
มารดาพิทักษ์ และจัด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
รุ่นที่ 1-2 เปลี่ยนแผนการเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เป็น 2 แผน

 

พ.ศ.2541

ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมสร้างกำแพงหน้าโรงเรียน เปิดใช้อาคารเรียนก่อนประถมศึกษา
มีนักเรียนทุนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 9 และ จัดกองทุนเงิน