ข้อมูลทั่วไป:::::

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 
ที่ตั้ง              58 หมู่ 1 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 22000 
โทรศัพท์        0-3943-6581             โทรสาร  0-3943-6580
เว็บไซต์         www.lasalle.ac.th
อีเมล์             adminlasalle@hotmail.com 
สังกัด            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
ระดับชั้นที่เปิดสอน ชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
 

ประเภทของการจัดการศึกษา:::::::

ลักษณะของโรงเรียน เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ 
สังกัดมูลนิธิลาซาล เป็นโรงเรียนคาทอลิก 
พื้นที่และบริเวณทั่วไป : พื้นที่ราบต่ำ เนื้อที่บริเวณโรงเรียน : 63 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา
 

ตราสัญญาลักษณ์โรงเรียน::::::

 
ดาว                  :   การศึกษาและการอบรม  หล่อหลอมบุคคลเป็นผู้ใฝ่ศึกษา  มีวินัย  และคุณธรรม ดุจดาวทอแสงความรุ่งโรจน์ตลอดกาล
ดาวห้าแฉก          :   ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  ชุมชน
วงรีล้อมรอบดาว    :   ภราดรภาพ   เอกภาพ
ช่อชัยพฤกษ์         :   ความเป็นเลิศและคุณธรรม ได้แก่  เป็นเลิศในความรอบรู้   ความสามารถบุคลิกภาพดี   มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย – จิตใจ   ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา   วัฒนธรรม  ประเพณี  และจริยธรรม
 

สีประจำโรงเรียน:::::::

สีน้ำเงิน-ขาว


สีน้ำเงิน      :   หมายถึง  ความเป็นปึกแผ่นมั่นคง  และความเจริญก้าวหน้า  กล่าวคือ ครู  
และนักเรียนมีเอกภาพ  และพร้อมเสมอที่จะปฏิบัติงานทุกอย่าง
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนตลอดไป

สีขาว         :   ความดีคุณธรรมประจำใจ กล่าวคือ  ครูและนักเรียนลาซาล  ยึดมั่นตั้งมั่นอยู่ในความ  
ประพฤติชอบ ปฏิบัติชอบด้วย กาย วาจา ใจ

 

ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ:::::::

La  Salle  Chanthaburi(Mandapitak)  School
 

อักษรย่อโรงเรียน

ล.ซ.    -   LSCM