วิสัยทัศน์ (VISION) :

       “ สถานศึกษามุ่งพัฒนานักเรียนสู่ผู้นำทางวิชาการและทักษะชีวิต  เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร่วมสืบสานความพอเพียง ยึดหลักประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”           

 

พันธกิจ (MISSION) :

          1. จัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะชีวิตช่วยเหลือตนเองได้
          2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักประชิปไตย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เน้นชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชีพครู จัดกระบวนการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          4. ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จัดสภาพแวดล้อม สื่อเทคโนโลยีเอื้อต่อการบริหาร
              และการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          5. ให้บริการสังคม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
 

เป้าหมาย (GOAL) :

          1. ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะชีวิตช่วยเหลือตนเองได้
          2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3.
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning
          4.
สถานศึกษามีระบบบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ มีสื่อและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ
              และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย
          5. สังคม ชุมชน ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา ช่วยทำนุ บำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม