วิสัยทัศน์ (VISION) :

                                                                                บริหารจัดการมีมาตรฐาน           งานวิชาการก้าวไกล
                                                                                ใส่ใจเด็กและเยาวชน                  คิดค้นด้วยเทคโนโลยี
                                                                                บนวิถีแห่งจิตตารมณ์                  สมคุณค่า "ลาซาล"

 

พันธกิจ (MISSION) :

          1. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา
          2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย
          3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
          4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักนวัตกรสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
          5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน (ผู้บริหาร ครู นักเรียน) มีคุณธรรม 12 ประการของท่านนักบุญยอร์น บัปติสท์ เดอ ลาซาล
              จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
          6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การศึกษาแบบลาซาลให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
 

เป้าหมาย (GOAL) :

          1. ส่งเสริมระบบการบริหรจัดการองค์กรที่มีมาตรฐาน
          2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
          3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
          4. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นนักนวัตกรสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
          5. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน (ผู้บริหาร ครู นักเรียน) มีคุณธรรม 12 ประการของท่านนักบุญยอร์น บัปติสท์ เดอ ลาซาล ในการดำเนินชีวิต
          6. ส่งเสริมให้การศึกษาแบบลาซาลเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม