เพลงมาร์ชโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

มาร์ชลาซาลจันท์

 
ลาซาล จันทบุรี สูงส่งศักดิ์ศรี สถาบันการศึกษา
กิตติคุณเลื่องชื่อลือชา วิทยาเด่นล้ำอำไพ
(ซ้ำ) รวมใจด้วยสามัคคี  พวกเราน้องพี่รักกันตลอดไป
ขาวน้ำเงินก้องเกียรติเกรียงไกร เป็นธงชัยแห่งสายสัมพันธ์
ครอบครัวลาซาลดีเยี่ยม เปี่ยมล้นคุณธรรมสร้างสรรค์
มีวินัยใฝ่ศึกษาทั่วกัน กิจกรรมสำเร็จดังใจ
ลาซาล จันทบุรี ทุกหมู่เรานี้รักกันยิ่งใหญ่
เสริมส่งอนาคตสดใส   ระบือไกลเฟื่องฟุ้งรุ่งเรือง