ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1

สำรวจเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

จำนวนครูทั้งหมด

 
ชาย
หญิง
รวม
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
20
68
88
ศาสนาคริสต์
11
18
29
ศาสนาพุทธ
9

50

59

 

สำรวจเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

 
ชาย
หญิง
รวม
นักเรียน
562
565
1,127
ศาสนาคริสต์
17
17
34
ศาสนาพุทธ
542
540
1,082
ศาสนาอิสลาม
3
8
11

 

ชั้นเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
เตรียมอนุบาล
1
5 10 15
อนุบาล 1
2
23 27 50
อนุบาล 2
2
28 22 50
อนุบาล 3
2
24 17 41
รวม
7
80 76 156
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
29 19 48
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
25 18 43
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
22 24 46
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
22 19 41
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
33 17 50
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
17 27 44
รวม
9
148 124 272
มัธยมศึกษาปีที่ 1
3
56 62 118
มัธยมศึกษาปีที่ 2
3
63 58 121
มัธยมศึกษาปีที่ 3
3
55 60 115
รวม
9
174 180 354
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3
46 54 100
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3
57 58 115
มัธยมศึกษาปีที่ 6
4
57 73 130
รวม
10
160 185 345
รวม
35
562 565 1,127

 

 

ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2