ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

สำรวจเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560

จำนวนครูทั้งหมด

 
ชาย
หญิง
รวม
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
21
70
91
ศาสนาคริสต์
12
18
30
ศาสนาพุทธ
9

52

61

 

สำรวจเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

 
ชาย
หญิง
รวม
นักเรียน
556
570
1,126
ศาสนาคริสต์
13
14
27
ศาสนาพุทธ
540
549
1,089
ศาสนาอิสลาม
3
7
10

 

ชั้นเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
เตรียมอนุบาล
1
10 5 15
อนุบาล 1
2
13 26 39
อนุบาล 2
2
26 38 64
อนุบาล 3
2
27 27 54
รวม
7
76 96

172

ประถมศึกษาปีที่ 1
2
31 24 55
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
29 20 49
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
24 17 41
ประถมศึกษาปีที่ 4
2
26 21 47
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
23 21 44
ประถมศึกษาปีที่ 6
2
36 18 54
รวม
10
169 121

290

มัธยมศึกษาปีที่ 1
3
43 72 115
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
60 62 122
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4
62 58 120
รวม
11
165 192 357
มัธยมศึกษาปีที่ 4
4
52 62 114
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3
38 45 83
มัธยมศึกษาปีที่ 6
3
56 54 110
รวม
10
146 161 307
รวม
38
556 570 1,126

 

 

ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2