ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2

สำรวจเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

จำนวนครูทั้งหมด

 
ชาย
หญิง
รวม
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
21
68
89
ศาสนาคริสต์
11
17
28
ศาสนาพุทธ
10

51

61

 

สำรวจเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

 
ชาย
หญิง
รวม
นักเรียน
554
567
1,121
ศาสนาคริสต์
19
16
36
ศาสนาพุทธ
532
542
1,074
ศาสนาอิสลาม
3
8
11

 

ชั้นเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ยอดรับเงิน
อุดหนุน
เตรียมอนุบาล
1
8 14 22  
อนุบาล 1
2
23 29 52 50
อนุบาล 2
2
27 24 51 51
อนุบาล 3
2
24 19 43 43
รวม
7
82 86 168 144
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
28 18 46 46
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
23 17 40 40
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
22 23 45 45
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
22 19 41 41
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
32 18 50 50
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
17 27 44 44
รวม
9
144 122 266 266
มัธยมศึกษาปีที่ 1
3
56 63 119 119
มัธยมศึกษาปีที่ 2
3
63 56 119 119
มัธยมศึกษาปีที่ 3
3
53 60 113 113
รวม
9
172 179 351 351
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3
45 52 97 97
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3
58 57 115 115
มัธยมศึกษาปีที่ 6
4
53 71 124 124
รวม
10
156 180 336 336
รวม
35
554 567 1,121 1,097

 

 

ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2
 
 
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2