ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

สำรวจเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560

จำนวนครูทั้งหมด

 
ชาย
หญิง
รวม
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
21
70
91
ศาสนาคริสต์
12
18
30
ศาสนาพุทธ
9

52

61

 

สำรวจเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

 
ชาย
หญิง
รวม