"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
 
 
จ.
อ.
พ.
พฤ
อา
 
 
จ.
อ.
พ.
พฤ
อา
           
         

 

สิงหาคม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
.
ส.
อา
   
   
 
กันยายน
 
จ.
อ.
พ.
พฤ
ศ.
ส.
อา
 
           
3 4 5 6 7  
10 11 12 13 14  
17 18 19 20 21  
24 25 26 27 28