สถิตินักเรียน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
จำนวนนักเรียนท้งหมด ชาย หญิง
     
1054 547 507
 
จำนวนนักเรียนในแต่ระดับชั้น
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด ชาย หญิง
อนุบาล 142 81 61
       
ประถม 373 207 166
       
มัธยมต้น 307 160 147
       
มัธยมปลาย 232 99 133
 
จำนวนนักเรียนในแต่ระดับชั้นแยกเป็นห้องเรียน
 
ระดับชั้นอนุบาลแยกเป็นห้องเรียน
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด ชาย หญิง
เตรียมอนุบาล 11 3 8
อ.1/1 16 12 4
อ.1/2 16 12 4
อ.2/1 22 10 12
อ.2/2 24 12 12
อ.3/1 26 14 12
อ.3/2 27 18 9
รวม อนุบาล 142 81 61
 
ระดับชั้นประถมแยกเป็นห้องเรียน
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด ชาย หญิง
ป.1/1 33 18 15
ป.1/2 31 19 12
ป.2/1 40 20 20
ป.2/2 40 26 14
ป.3/1 31 20 11
ป.3/2 31 18 13
ป.4/1 32 18 14
ป.4/2 31 22 9
ป.5/1 26 12 14
ป.5/2 25 19 6
ป.6/1 26 12 14
ป.6/2 27 16 11
รวม ประถม 373 207 166
 
ระดับชั้นมัธยมต้นแยกเป็นห้องเรียน
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด ชาย หญิง
ม.1/1 35 18 17
ม.1/2 37 16 21
ม.1/3 37 22 15
ม.2/1 31 12 19
ม.2/2 33 17 16
ม.2/3 31 16 15
ม.3/1 25 15 10
ม.3/2 27 16 11
ม.3/3 26 9 17
ม.3/4 25 19 6
รวม มัธยมต้น 307 160 147
 
ระดับชั้นมัธยมปลายแยกเป็นห้องเรียน
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด ชาย หญิง
ม.4/1 42 6 36
ม.4/2 36 18 18
ม.5/1 32 8 24
ม.5/2 30 23 7
ม.6/1 25 5 20
ม.6/2 33 18 15
ม.6/3 34 21 13
รวม มัธยมปลาย 232 99 133