สถิติคุณครู สำรวจถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 
จำนวนคุณครูทั้งหมด ชาย หญิง
     
66 คน 16 คน 50 คน
 
จำนวนคุณครูที่นับถือศาสนาคริสต์
 
จำนวนคุณครู ชาย หญิง
20 คน 8 คน 12 คน
 
จำนวนคุณครูที่นับถือศาสนาพุทธ
 
จำนวนคุณครู ชาย หญิง
45 คน 7 คน 38 คน
 
จำนวนคุณครูที่นับถือศาสนาคริสต์เตียน
 
จำนวนคุณครู ชาย หญิง
1 คน 1 คน -