สถิติคุณครู สำรวจถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
จำนวนคุณครูทั้งหมด ชาย หญิง
     
74 คน 14 คน 60 คน
 
จำนวนคุณครูที่นับถือศาสนาคริสต์
 
จำนวนคุณครู ชาย หญิง
18 คน 4 คน 14 คน
 
จำนวนคุณครูที่นับถือศาสนาพุทธ
 
จำนวนคุณครู ชาย หญิง
55 คน 9 คน 46 คน
 
จำนวนคุณครูที่นับถือศาสนาคริสต์เตียน
 
จำนวนคุณครู ชาย หญิง
1 คน 1 คน -