:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> คณางค์ สัญญากร

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางสาวฉันทนา อิ่มกมล

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> น่างอำไพ จันทาบุตร

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางสุมาลี ปลูกอำ่

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางนวลปรางค์ ไชยเจริญ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางวิลัยรัตน์ สร้อยสุวันณ์

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> สุนีย์ สุขสมพร

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางสพพัญณา เอื้อเฟื้อสุข

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางวรรณา พงพันธ์

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางรันจวน สวรส

Back   10/44   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป