:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> เยาวลักษณ์ ประเสริฐผล

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสุวรรณา ทองจุลเจือ

:>      0    
:> นางสาวจินตนา ดวงประทีป

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> วรรณา ยอดสม

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นิตรา รักษากิจ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นายวิรัตน์ ปลื้มผล

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางสาว อุบล พวงบุบผา

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางอัจฉรา สังวรณ์

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวสุพพัตรา สงน้อย

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> สุวัฒน์ ภูวิจิตรศิลป

Back   14/24   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป