:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางปิยมาศ อิ่งผ่อง

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางชฎาภรณ์ ทิพย์จันท์

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางอัจฉรา สังวรณ์

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางสาวพรพรรณ ทรัพย์ธนศานติ์

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางจิตนา กัตโร

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางวันเพ็ญ ทิฆะสุข

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางละออ แก้วศรี

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางอัมภา ครรลัย

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางจันตา วงศ์คำเครือ

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> ทัทศนี ขันติ

Back   18/44   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป