:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> ภูริดา แก้วเจริญ

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> บุญเพ็ง พันธศรี

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางอมรบดี ราษฎร์อาศัย

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางเรณู วรเจริญ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> อังคณา บุศราคำ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> โสภา อนันต์

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นาง นิลุบล ทองแก้ว

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> ปิยะมาศ อิ่มผ่อง

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> สุภาพร ชุมแสง

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> ดาารุณี สุพนิรัตน์

Back   19/24   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป