:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสรินทร รัตนสร้อย

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นายชล มะลิงาม

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางสาวศุภรัตน์ สมตระกูล และครอบครั

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางสาววรรณิษา อินสำอางค์

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> ยอดกมล อินทร์ประเสริฐ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> อภัยวงค์ พูลเจริญ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> สุกฤตา สุนทราพงษ์

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นาง อโณชา เนตรจรัส

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางสุวรรณา ทองจุลเจือ

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางพลอยไพลิน ศรีประเสริฐ

Back   2/44   Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 หน้าถัดไป