:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวละออ จันทะปลาขาว

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> อนุสรา วรรณวิจิตร

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> อรพรรณ อานามนารถ

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> อาทิตยา จรัสพันธ์

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวดวน จอมเกาะ

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางสาวมณีรัตน์ บุญมี

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางพุทธชาติ สุขสิงห์

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> พิสมัย ยั่งยืน

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวทวีพร คำลอย

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> วรรณา พงพัน

Back   6/24   Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 หน้าถัดไป