20 พฤษภาคม 2555==> ขอเชิญคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ประชุมประเมินการปฏิบัติงาน
เวลา 12.20 น.

14 เมษายน 2555 ==>กิจกรรมส่งความสุขความสุขวันสงกรานต์แก่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี

10 เมษายน 2555==> เวลา 12.10 น. กิจกรรมการปักครอสติส โดย คุณครูณัฎฐนิช พงษ์พานิช
22 มีนาคม 2555 ==> เชิญสมาชิกชมรม To BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยาภาพความรู้
บุคลากรศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
21 มีนาคม 2555 ==> เชิญสมาชิกชมรม To BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยาภาพความรู้
บุคลากรศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
2 มีนาคม 2555 ==>ขอเชิญเพื่อนๆ ที่สนใจดนตรีสากล มาลองกันได้ที่ห้อง TO BE NUMBER ONE
10 กุมภาพันธ์ 2555 ==>ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อบรมพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส
แก่นักเรียนทุนบ้านมิเกลและนักเรียนแกนนำ
ภายใต้โครงการทุนครูสอนดี
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 3 มกราคม 2555
ชมรม TO BE NUMBER ONE
จัดกิจกรรมวันเอดส์โลกแก่สมาชิก
ตามคำขวัญ "Getting To Zero"
ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 ธันวาคม 2555

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
จัดกิจกรรมส่งความสุขวันสงกรานต์แก่ผู้สูงอายุ
ณ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี
วันที่ 13 เมษายน 2555
นักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพความรู้
บุคลากรศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 22 มีนาคม 2555

นักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยาภาพความรู้
บุคลากรศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 21 มีนาคม 2555

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
ให้ความรู้กับเครือข่ายในการ
จัดกิจกรรมเศณษฐกิจพอเพียง
ในวันวิชาการลาซาลจันทบุรี

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
รณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยจัดแสดงมายากล
ต้านภัยยาเสพติด