ความเป็นมาโครงการ TO BE  NUMBER ONE

          โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) มีการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว
และห้องเรียนทำให้โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  เป็นที่ยอมรับของหน่วยราชการ
ผู้ปกครอง และชุมชนว่า เป็นโรงเรียนที่ปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง  

     คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้เข้าร่วม
โครงการ TO BE  NUMBER  ONE ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี
เพื่อสานต่องานของโครงการ “โรงเรียนสีขาว และห้องเรียนสีขาว”โดยเริ่มดำเนินการ
TO BE NUMBER ONE
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา  ภายใต้การดูแลของฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการและมีนักเรียนเป็นอาสาสมัครแกนนำในการร่วมจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียน ซึ่งทำให้มองเห็นว่า
การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE นั้น ต้องดำเนินงานโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนจึงจะ
เกิดผลสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2549 ได้มอบการดำเนินการโครงการ
TO BE NUMBER ONE
ให้แก่นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการและบริหารงานด้วยตนเองในรูปชอง
ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี   มีผู้บริหารคณะครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน  และชุมชน ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน