นโยบายของชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี

        ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี  เข้ารับนโยบายจากท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดจันทบุรี และสานกับนโยบายของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เป็นนโยบายของชมรม คือ
     1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรสนับสนุน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เกิดจิตสำนึก
และ ร่วมสร้างกระแส พร้อมทั้งเกิดความตระหนักในการป้องกันแก้ไขและหลีกเลี่ยงยาเสพติดทุก
ชนิด และร่วม เป็นสมาชิก  ของชมรม TO BE  NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
     2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ด้านการควบคุมตนเอง ด้านความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ด้านความรู้เรื่อง ยาเสพติด  เอดส์ เพศสัมพันธ์ ด้านทักษะการดำเนินชีวิตให้
สมาชิก พร้อมทั้งเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือ
     3. ส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติกิจทางศาสนาตามความเลื่อมใสศรัทธา และดูแลความประพฤติของ
สมาชิกโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลถาวรแก่สมาชิก และเป็นแนวทางเพื่อให้สมาชิกปรับเปลี่ยน พฤติกรรม
ทางกายและจิตใจไปในทางที่ดี
     4. มุ่งพัฒนาทางกิจกรรม  โดยตระหนักถึงศักยภาพของสมาชิก  การปรับตัวในสังคม เน้นการมี
คุณธรรม จริยธรรม ความโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น และการมีศีลธรรมอันดีงาม ตามหลักศาสนาของสมาชิก  
     5. ส่งเสริมให้สมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี นำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
     6. ขยายเครือข่าย และ พัฒนาการดำเนินกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่น สู่โรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง