ความเป็นมา
      ผลจากการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE พบว่าการดำเนินงาน
จะสำเร็จสมบูรณ์ได้นั้นจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ครู แต่บุคคลที่สำคัญที่สุด
ก็คือผู้เรียนแกนนำที่จะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี และให้คำปรึกษาที่ดี และเหมาะสมกับเพื่อนๆ ทั้งนี้เพราะผู้เรียนจะมีความไว้วางใจในเพื่อนมากกว่าครูที่ปรึกษา ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้เรียนในวัยนี้จะมีความรู้สึกที่ดีกับเพื่อน และมั่นใจว่าเพื่อนจะไม่นำเรื่องที่ตนเองนำมาปรึกษาไปเล่าต่อให้ผู้อื่นฟัง แต่การจะปล่อยให้ผู้เรียนปรึกษากันเองนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น

      ดังนั้นผู้เรียนที่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาจึงจำเป็นต้องเป็นคนที่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ในการให้คำปรึกษา เพื่อนไว้วางใจ และมีประสบการณ์มากพอที่จะให้คำปรึกษากับเพื่อนๆ ได้ ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายบริการร่วมกันพิจารณา และดำเนินงานตามโครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (FRIEND CORNER) เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ชีวิตที่ดีให้กับผู้เรียนทุกคนในโรงเรียน โดยเริ่มจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2549    โดยมีกรอบแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (Concept) ดังนี้คือ

       เป็นสถานที่ หรือมุมที่ใช้ใน การปรับทุกข์  การสร้างสุข  การแก้ปัญหา  การพัฒนา EQ  

                   

นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครประจำศูนย์ได้รับการอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 ร่วมกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  และได้รับการอบรมจากกรมสุขภาพจิต  นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครจากโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน YC  นักเรียนแกนนำประจำห้องเรียนแต่ละห้องเป็นอาสาสมัครผู้ช่วยในการดำเนินการภายในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น นอกจากนี้ยังมีนักจิตวิทยา ครูแนะแนว ผู้บริหาร เป็นที่ปรึกษาและรับส่งต่อในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง