2 มิถุนายน 2553 ขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE
3 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ประชุมประเมินการปฏิบัติงานเวลา 12.20 น.
4 มิถุนายน 2553 เวลา 12.20 น. กิจกรรมการปักครอสติส โดย คุณครูณัฎฐนิช พงษ์พานิช
5 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น.เพื่อนๆ ที่สนใจดนตรีสากล มาลองกันได้ที่ห้อง TO BE NUMBER ONE
7 มิถุนายน 2553 สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ใหม่ประชุมพร้อมกัน เวลา 12.20 น.