ขอแสดงความยินดี...
ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี สามารถรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2
ผลงาน TO BE NUMBER ONEระดับประเทศ
ในงานมหกรรมรวมพล ประจำปี 2554
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
วันที่ 23 มิถุนายน 2554

ขอแสดงความยินดี...
ตัวแทนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรีเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE
จังหวัดจันทบุรี
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ วันที่ 17 มิถุนายน 2554

ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกแก่สมาชิก เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่
ตามคำขวัญที่ว่า "พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่"
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
ให้ความรู้กับเครือข่ายในการ
จัดกิจกรรมเศณษฐกิจพอเพียง
ในวันวิชาการลาซาลจันทบุรี

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
รณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยจัดแสดงมายากล
ต้านภัยยาเสพติด