"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
กิจกรรมกีฬาสี-ลาซาลเลี่ยนเกมส์ 2553

พิธีเปิดกีฬาสี-ลาซาลเลี่ยนเกมส์
ประจำปี 2553
วันที่ 29 ตุลาคม 2553

พิธีปิดกีฬาสี-ลาซาลเลี่ยนเกมส์
การแข่งกีฬาของแต่ละสี
ภาพกิจกรรมสีแดง
ภาพกิจกรรมสีฟ้า
ภาพกิจกรรมสีเหลือง
ภาพกิจกรรมสีชมพู
   

 

 

      ปฏิทินกิจกรรม
บรรยากาศในโรงเรียน