"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2557
กิจกรรม By Enfagrow ระดับอนุบาล กิจกรรม By Enfagrow ระดับอนุบาล

ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 มิถุนายน 2557
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
บริจาคสิ่งของ ต้นไม้ และผลไม้
ณ ศูนย์การเรียนรู้ลาซาล สังขละบุรี
วันที่ 28 มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 228 ปี ชาตกาล ลาซาลร่วมสืบสาน งานกวีศรีสุนทร กิจกรรมวันสุนทรภู่ 228 ปี ชาตกาล
ลาซาลร่วมสืบสาน งานกวีศรีสุนทร
ระดับปฐมวัย
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 228 ปี ชาตกาล ลาซาลร่วมสืบสาน งานกวีศรีสุนทร กิจกรรมวันสุนทรภู่ 228 ปี ชาตกาล
ลาซาลร่วมสืบสาน งานกวีศรีสุนทร
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2557 งานสัปดาห์ห้องสมุด
ประจำปีการศึกษา 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
สื่อสร้างสรรค์ในห้องสมุด
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
วันที่ 25 มิถุนายน 2557
โครงการกิจกรรมเยาวชนจันทบุรีหัวใจสุจริต โครงการ
กิจกรรมเยาวชนจันทบุรีหัวใจสุจริต
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25 มิถุนายน 2557
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2557 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
ครั้งที่ 1/2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 มิถุนายน 2557
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า สมโภชพระวรกาย
และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
วันที่ 22 มิถุนายน 2557
การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา การประเมิน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา
ระดับประเทศ(รอบพื้นที่) ประจำปี 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 18 มิถุนายน 2557
อบรมลูกเสือ-เนตรนารี อาสาจราจร อบรมลูกเสือ-เนตรนารี อาสาจราจร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2557
การนิเทศครูใหม่ในเครือโรงเรียนลาซาล การนิเทศครูใหม่ในเครือโรงเรียนลาซาล
"รู้รัก รู้สามัคคี"
ทุกคนมีจิตตารมณ์ลาซาล
ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนลาซาลบางนา
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557
โครงการ"สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" โครงการ
"สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์"
จัดโดย ตำรวจสันติบาลจังหวัดจันทบุรี
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
อ.คณิต  ยวงสุวรรณ และผู้ประสานงานภาคกลาง ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ อ.คณิต ยวงสุวรรณ
ผู้ประสานงานภาคกลางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 มิถุนายน 2557
เลือกตั้งสภานักเรียน เลือกตั้งสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 มิถุนายน 2557
สมโภชพระจิตเจ้าและพิธีรับศิลกำลัง ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล วันที่ 8 มิถุนายน 2557 สมโภชพระจิตเจ้าและพิธีรับศิลกำลัง
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
วันที่ 8 มิถุนายน 2557
ศูนย์เสมารักษ์ จ.ชลบุรี ศูนย์เสมารักษ์ จ.ชลบุรี
เยี่ยมนักเรียนและให้ความรู้ในการปฏิบัติตน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 5 มิถุนายน 2557
แนะนำทีมผู้เข้าสมัครเลือกตั้งสภานักเรียน แนะนำทีมผู้เข้าสมัครเลือกตั้งสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 5 มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 5 มิถุนายน 2557
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)จัดกิจกรรม บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)จัดกิจกรรม
ภายใต้หัวข้อ เปิดโลกปิโตรเลียม
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 3 มิถุนายน 2557