"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2557
ค่ายเดย์แคมป์ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 ค่ายพักแรมต่อต้านยาเสพติด ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นป.5-6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 29-30 สิงหาคม 2557

ค่ายเดย์แคมป์ลูกเสือ
เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
ค่ายพักแรมต่อต้านยาเสพติด
ลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ ชั้นป.5-6
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2557

อบรมแกนนำตามโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา” ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 30 สิงหาคม 2557

อบรมแกนนำตามโครงการ
“สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา”
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 สิงหาคม 2557

อบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำห้องเรียนสีขาว TO BE NUMBER ONE (นวัตกรรมห้องเรียนสีขาว TO BE NUMBER ONE) ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 30 สิงหาคม 2557

อบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำ
ห้องเรียนสีขาว
TO BE NUMBER ONE
(นวัตกรรมห้องเรียนสีขาว
TO BE NUMBER ONE)
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 สิงหาคม 2557

คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 28 สิงหาคม 2557

คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 สิงหาคม 2557

Concert TO BE NUMBER Lasalle Chanthaburi Music Festival  ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 27 สิงหาคม 2557 Concert TO BE NUMBER ONE
Lasalle Chanthaburi Music Festival  
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 สิงหาคม 2557
ร.ต.อ.สันวริต จันทเขต รองสารวัตรจจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีวินัยในการขับขี่รถจักรยานยน ร.ต.อ.สันวริต จันทเขต
รองสารวัตรจจราจร
สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี
ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีวินัย
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 สิงหาคม 2557
ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับก่อนประถมศึกษา ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
ระดับก่อนประถมศึกษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25 สิงหาคม 2557
กีฬาเชื่อมสายสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาลาซาล สามพราน และ ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 21 สิงหาคม 2557

กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
ลาซาลจันท์กับลาซาลสามพราน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 21 สิงหาคม 2557

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2557 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทโนโลยี” ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2557
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557

กระแสเรียกกางเขนแดง กระแสเรียกกางเขนแดง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ค่ายเดย์แคมป์ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1-3 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ค่ายเดย์แคมป์ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง
ชั้น ป.1-3
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
อบรมแกนนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE

อบรมแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 16 สิงหาคม 2557

พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557 พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557
"ลาซาลจันท์ รักการอ่าน
หนังสือสร้างตัวตน เพื่อก้าวสู่อาเซียน"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 สิงหาคม 2557
การประกวด Mr. and Miss Newspaper การประกวด Mr. and Miss Newspaper
เนื่องในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557
"ลาซาลจันท์ รักการอ่าน
หนังสือสร้างตัวตน เพื่อก้าวสู่อาเซียน"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 สิงหาคม 2557
การแข่งขันละครคุณธรรม(ภาษาอังกฤษ) การแข่งขันละครคุณธรรม(ภาษาอังกฤษ)
เนื่องในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557
"ลาซาลจันท์ รักการอ่าน
หนังสือสร้างตัวตน เพื่อก้าวสู่อาเซียน"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
" เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน"
กิจกรรมภายในห้องเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 สิงหาคม 2557
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
" เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 สิงหาคม 2557
พิธีมิสซาแด่แม่ผู้จากไป พิธีมิสซาแด่แม่ผู้จากไป
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ฟื้นฟูจิตใจองค์การคาทอลิกในโรงเรียน ฟื้นฟูจิตใจองค์กรคาทอลิกในโรงเรียน
ณ เดอะ ธารา รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2557
อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 2 สิงหาคม 2557 อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 2 สิงหาคม 2557
คณะศึกษาดูงาน จากสำนักการศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูในการจัดกิจกรรม ตามแนวทาง ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 1 สิงหาคม 2557 คณะศึกษาดูงาน จากสำนักการศึกษา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู
ในการจัดกิจกรรม ตามแนวทาง
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 สิงหาคม 2557