"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2557
ค่ายเดย์แคมป์ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 ค่ายพักแรมต่อต้านยาเสพติด ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นป.5-6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 29-30 สิงหาคม 2557

ค่ายเดย์แคมป์ลูกเสือ
เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
ค่ายพักแรมต่อต้านยาเสพติด
ลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ ชั้นป.5-6
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2557

อบรมแกนนำตามโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา” ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 30 สิงหาคม 2557

อบรมแกนนำตามโครงการ
“สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา”
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 สิงหาคม 2557

อบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำห้องเรียนสีขาว TO BE NUMBER ONE (นวัตกรรมห้องเรียนสีขาว TO BE NUMBER ONE) ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 30 สิงหาคม 2557

อบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำ
ห้องเรียนสีขาว
TO BE NUMBER ONE
(นวัตกรรมห้องเรียนสีขาว
TO BE NUMBER ONE)
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 สิงหาคม 2557

คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 28 สิงหาคม 2557