"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2557
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมจัดดอกไม้ในงานเสกสุสาน

คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมจัดดอกไม้ในงานเสกสุสาน
ณ อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล
จันทบุรี
วันที่ 31 พฤศจิกายน 2557

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2557 ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง
เรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2557
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ประกาศผลสอบ
และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 ตุลาคม 2557
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมพิธีฉลองอารามคาร์แมล จันทบุรี

คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีฉลองอารามคาร์แมล จันทบุรี
วันที่ 4 ตุลาคม 2557