"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2553
ขอแสดงความกับ คณะครูิ นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
"นาฏศิลป์พื้นบ้าน
สืบสานวิถีชีวิตชาวจันท์"
ในวันที่ 30-31สิงหาคม 2553
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
ร่วม แสวนาเรื่องการปกครองท้องถิ่น
"การปฏิรูปประเทศไทยในมุมมอง
ของชุมชน" จ.จันทบุรี
ในวันที่ 29สิงหาคม 2553
ตัวแทนคณะครู นักเรียนโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ โรงพยาบาลศิริราช
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมจัดนิทรรศการ "เครือข่ายความรู้
สู่ความพอเพียง " ครั้งที่ 2
ณ ศูนย์ไบเทค บางนา
ในวันที่ 25-27สิงหาคม 2553
คณะภราดา ตัวแทนคณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ได้ร่วมเผยแพร่งานวิจัยตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์ไบเทค บางนา
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2553
ภราดาประภาส ศรีเจริญ และ คณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ ์)
ที่ได้รับรางวัลในโครงการเรื่องเล่า "บทเรียนแห่ง ความสำเร็จในการใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" และได้ร่วม
เผยแพร่การดำเนินงานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแผนรวมพลัง
สร้างความปองดองเพื่อเดินหน้า
ปฎิรูปประเทศไทย
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2553
คณะภราดา คณะครู โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมการประชุม
สัมมนากับสภาการศึกษาคาทอลิก
แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ
"การปฏิรูปการศึกษาคาทอลิก"
ในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ร่วมอบรมค่ายทักษะชีวิต
ในวันที่ 16-20 สิงหาคม 2553
ตัวแทนคณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ร่วมกิจกรรม
การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
และตราด ประจำปี 2553
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553
คระครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมแสดง
ความยินดีกับ นางสาววลีรัตน์ มิ่งศูนย์
ที่ี่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนเพื่อร่วมงาน
มหกรรมเยาวชนโลก ณ สหรัฐเม็กซิโก
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
จัดอบรมตาม โครงการ 3ซ ให้กับ
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียน
ลาซาล จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมิน
การประดับธงชาติ ในโครงการ
"ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
จากโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมและ
โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมจัดงานวันวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีระลึกถึงวันแม่พระ
รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ์
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553
คณะครู นักเรียนคาทอลิก
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีมิสซา บูชาขอบพระคุณ
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2553

งานวันแม่แห่งชาติ
"ลาซาลจันท์ ร้อยใจ ร้อยมาลัย
ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี"
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์รพี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553
Bro.David Hawke General
Councillor for PARC Region
เยี่ยมคณะผู้บริหารและคุณครู
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 สิงหาคม 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมสร้าง
พลังความปองดอง เพื่อเดินหน้า
ปฏิรูปประเทศไทย ด้วยโครงการ
"รักษ์ทาง รักษ์ท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2553
คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมอบรมค่ายทักษะชีวิต
ในวันที่ 16-20 สิงหาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมจัดงานวันวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีระลึกถึงวันคล้าย
วันแม่พระถูกยกขึ้นสวรรค์
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553

งานวันแม่แห่งชาติ
"ลาซาลจันท์ ร้อยใจ ร้อยมาลัย
ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี"
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์รพี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553
Bro.David Hawke General
Councillor for PARC Region
เยี่ยมคณะผู้บริหารและคุณครู
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 สิงหาคม 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมสร้าง
พลังความปองดอง เพื่อเดินหน้า
ปฏิรูปประเทศไทย ด้วยโครงการ
"รักษ์ทาง รักษ์ท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2553
สภานักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2553
อาสาสมัครชาวอังกฤษและสเปน
เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียน การสอน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 5 สิงหาคม 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมอบรมชมรม
ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553
ช่างคอมพิวเตอร์โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมอบรม
ทักษะการซ่อมคอมพิวเตอร์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
จากโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
จังหวัดสระแก้ว
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553
คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ร่วมกิจกรม
วันสื่อมวลชนคาทอลิก
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2553
ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมกิจกรรม
ค่ายเยาวชนพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 1 สิงหาคม 2553
   

 

 

      ปฏิทินกิจกรรม
บรรยากาศในโรงเรียน