"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2553
บริษัท นมโฟร์โมสต์ มินิโอเมก้า 3
ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังให้โรงเรียน”
ให้กับนักเรียนระดับอนุบาล 1-3
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีเสกอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาซาล
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 27 มิถุนายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีฉลอง 50 ปีของ
ภราดาีมาร์ค เมอร์ฟี่,
ภราดามาริโอ แซมมิท,
ภราดาวิกตอร์ กิล มูโนส
และพิธีปฏิญาณตนครั้งแรก
ของภราดาเบนิลด์ ปรีชา ไตรแก้ว
และภราดาฟรังซิสโกธีระยุทธ ชาแดง
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 27 มิถุนายน 2553
คณะครูคาทอลิกโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เข้าร่วม
สัมมนาครูคาทอลิก และองค์กร
คาทอลิก ครั้งที่ 10
ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 25-27 มิถุนายน 2553
ตัวแทนคณะครู นักเรียนโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เข้าค่ายแสวงหาครั้งที่ 14
ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2553
คณะภราดา ตัวแทนคณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมจัดนิทรรศการในมหกรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ ได้รัีบพระราชทาน
รางวัลสามารถรักษามาตรฐาน
ระดับเงินปีที่ 1 จากทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553
การอบรมสัมมนาครูลาซาลรุ่นใหม่
ในหัวข้อ " Lasallian Formation"
โดยตัวแทนจากคณะลาซาล
ภราดาดนัย กิ่งก้าน
ให้เกียรติเป็นวิทยากร
วันที่ 22 - 29 มิถุนายน 2553
คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมจัด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553
ภราดาประภาส ศรีเจริญ ร่วมสัมมนา
อิงผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การนำเสนอ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนการกุศล
ของคริสเตียนในประเทศไทย
ณ คุรุสภา
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553
ภราดาประภาส ศรีเจริญ ร่วมสัมมนา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
การกุศล เีื่้ืรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนา
โรงเรียนเอกชนเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน" ณ เชียงใหม่
ในวันที่ 22-25 มิถุนายน 2553
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การสร้างวินัย
ยางพาราในพื้นที่ภาค ตะวันออก
มหกรรมยางพารา 50 ปี "
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2553
คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมอบรม
การทำงานเป็นทีมของบุคลากร
โดย อ.เธียร ภู่ภิญโญยิ่ง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2553
คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรือง "การพัฒนา
คุณธรรมในสถานศึกษา"
ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท
ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2553

พิธีไหว้ครู โรงเรียนลาซาลจัีนทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553

คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จัีนทบุรี (มารดาพิทักษ์) เข้าร่วม
โครงการอบรมยุวจดหมายเหตุ
ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี
ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีมิสซาต้อนรับคุณพ่อประสาน
พงศ์ศิริพัฒน์ คุณพ่ออันเด ไชยเผือก
คุณพ่อสมศักดิ์ นามกร
คุณพ่ออังคาร เจริญสัตย์สิริ
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
เลือกตั้งสภานักเีรียน
โดยมีตัวแทนจากสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
จันทบุรี มาให้ความรู้
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เรียนรู้เพลงรำวงพื้นบ้าน และ
การละเล่นพื้นบ้าน ชักคะเย่อเกวียน
ณ วัดตะปอนใหญ่ จันทบุรี
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2553
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) เข้าร่วมการประชุม
วิชาการ " การพัฒนานวัตกรรม
การสอน สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2553
คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1
ถึงประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง "โครงการอาหารกลางวัน"
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2553
คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน
การประกันคุณภาพรอบ 2
จากวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรีี
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2553
ภราดาประภาส ศรีเจริญ และคณะครู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดอบรมเรื่องทักษะชีวิตให้กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2553
คณะครูคาทอลิกโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมพิธี
แห่ศีลมหาสนิท ณ อาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2553

คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมอบรมพัฒนา
ทักษะการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ณ โรงเรียนลาซาล บางนา
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2553

คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีฉลองวันคล้ายวันเกิด
อายุวัฒนมงคลครบ 100 ปี
พระธรรมวงศ์มุนี(เจ้าอาวาสวัด
ไผ่ล้อม พระอารามหลวง)
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จัดนิทรรศการรณรงค์เนื่องใน
วันสิ่งแวดล้อมโลก
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จัดนิทรรศการ TO BE NUMBER
ONE ร่วมกับ เทศบาลอำเภอมะขาม ในการประเมินชมรม TO BE
NUMBER ONE ประเภทชมุชน
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม
ชมผลการดำเนินงานชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศ ณ โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จัดนิทรรศการ
TO BE NUMBER ONE
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี ในการประเมินชมรม
TO BE NUMBER ONE จันทบุรี
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553