"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2553
นักเรียนแกนนำสภานักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมอบรมค่ายผู้นำสภานักเรียน
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ณ วัดป่าคลองกุ้ง จันทบุรี
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553
คณะครู นักเีรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำปี 2553
ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วม
เข้าค่ายพระคัมภีร์ ครั้งที่ 18
ณ ศูนย์สังฆมณฑล จันทบุรี ศรีราชา
ในวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมพิธี
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมทำวิจัย
ของกระทรวงแรงงาน
และเศรษฐกิจพอเพียง
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์ )
ร่วมทำบุญ ถวายเทียนจำนำพรรษา
เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
คาทอลิก โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิืทักษ์)
ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมเข้าค่ายคุณธรรม คาทอลิก
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553

นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ระดับชั้นมัธยมต้น
อบรมธรรมะ ณ วัดหนองอ้อ
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553

บริษัท ฟาร์ม เฮ้าส์ ประเทศไทย
ได้มาจัดกิจกรรม “ฟาร์ม เฮ้าส์
สคูลทัวร์" ขบวนการทานครบหมู่
ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ป.6
วันที่ 20 กรกฎาคม 2553

คณะภราดา ตัวแทนคณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
อบรมการเสริมคุณค่าชีวิตเยาวชนและ
สถาบันครอบครัวในโรงเรียน
ณ ลาซาลกรุงเทพ
ในวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษฺ์)
เข้าค่ายสัมผัสชีวิต ณ จังหวัดสระแก้ว
ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
จากคณะกรรมการจิตตาภิบาล
คำสอน สำนักงานเขตการศึกษา 5
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
จากโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิักษ์) ร่วมอบรม
เพศศาสตร์ศึกษาตามหลักคำสอน
คาทอลิก ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน
ลาดกระบัง
ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2553
The 2nd cycle of the formation
session PREPARING FUTURE
LEADERS FOR THE LASALLIAN
MISSION IN PARC
from 05-12 July 2010
at the DLSP Multipurpose Hall
Manila City, Philippines

คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมพิธี
บูชามิสซาวันฉลองนักบุญคามิลโล
ณ คามิเลียนโซเชียลเซนเตอร์ จันทบุรี
และร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2553

คณะภราดา โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมอบรมศาสนสัมพันธ์
ณ สวนอัสสัมชัญ พาราไดซ์ จันทบุรี
ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2553

คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
จากบ้านผาลาด จ.ลำพูน
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553

พล.ร.ต.จีระวัฒน์ เสริมฤทธิรงค์
รองผบ.กปช.จต.(นว.)
พร้อมฝ่ายอำนวยการ
ร่วมงานจัดกิจกรรมโครงการ
กองทัพเรือร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
ร่วมกับโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้าค่ายเสริมทักษะชีวิต
ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2553
อบรมลูกเสือเนตรนารีอาสาจราจร
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2553

คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมเดินสวนสนาม
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553