"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมเดินรณรงค์ ดื่มน้ำสาบาน
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
ในวันที่ 31พฤษภาคม 2553
คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ทำบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เต้นแอโรบิค
เนื่องในวันแชลเลนจ์เดย์
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมบริจาค
โลหิต ณ ธนาคารเลือด
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมรับศิลกำลัง
และคณะครูคาทอลิกร่วมแห่พระคัมภีร์
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553
คณะภราดา คณะ ครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมอวยพรคุณพ่อยอด คุณพ่อวิเชียร
คุณพ่อเอกราช คุณพ่อสมนึก
เนื่องในโอกาสครบวาระการทำงาน
ในอาสนวิหารพระนางมารีอาฯ
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553
คณะภราดา คณะ ครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 2
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553
คณะภราดา คณะครูมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาิพิทักษ์) จัดอบรม
Gat Pat ให้กับนักเรียนชั้นม. 6
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553
ศิษย์เก่าลาซาลบางนารุ่นที่ 13
เยี่ยมชมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
วันที่ 16 พฤษภาคม 2553
ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2553
ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5-6
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2553
ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2553
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
ร่วมอบรมเรื่อง "โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2553-2555 (SP2)"
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2553
ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1
และมอบสวัสดิการเสื้อผ้าให้แก่คณะครู
ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2553
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
ร่วมการประชุมปฏิบัติการเรื่อง
"การจัดทำโครงงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้"
โรงเรียนลาซาลบางนา
วันที่ 14 พฤษภาคม 2553
คณะภราดา คณะครูโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมไว้อาลัย
ภราดาซัลวีโนศักดา กิจเจริญ
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วันที่ 12 พฤษภาคม 2553
คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ร่วมประชุม
สรุปงานในปีการศึกษา 2552
และวางแผนการดำเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 10 พฤษภาึคม 2553
คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จัีด
นิทรรศการวัฒนธรรมเวียดนาม
ร่วมกับอาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
ในงานมหกรรมทุเรียนโลกจันทบุรี
ในวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2553
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
ร่วมศึกษาดูงานด้านการศึกษาวิชาชีพ
จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2553
สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริม การศึกษาเอกชน ร่วมกับ
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จัดอบรมเรื่อง หลักสูตรการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน(CAI) ด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป ครั้งที่ 1
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
ในวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2553
คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร
ณ โรงแรมเอเชีย
ในวันที่ 29 เม.ย.-1 พ.ค.2553