"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2553
กีฬาสี-ลาซาลเลี่ยนเกมส์
ประจำปี 2553
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29 ตุลาคม 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
จากโครงการสานฝัน (AIS)
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553
คณะครู นักเรียนบ้านมิเกล
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมมิสซาเขต ณ บ้านพักคนชรา
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2553
คณะภราดา คณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมอบรมการเสริมคุณค่าชีวิตเยาวชน
และสถาบันครอบครัวในโรงเรียน
ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2553

คณะครู โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) พบผู้ปกครอง
เนื่องในวันประกาศผลการเรียน
ระดับชั้นอนุบาล1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2553

คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์)ร่วมเดินทางไป
สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี
บุญราศีทั้ง 7 ของประเทศไทย
วัดสองคอน จ.มุกดาหาร
และโบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ จ.ยโสธร
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2553
คณะภราดา คณะครูคาทอลิก
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมเดินทางแสวงบุญ
ณ วักนักบุญยอแซฟ และหมู่บ้าน
โปรตุเกส จ.อยุธยา
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2553

คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์ฺ) ร่วมทำบุญ 9 วัด
ณ จังหวัดอยุธยา
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2553

นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมเข้าค่ายจุฬาฯ
มาหาน้องจันท์ ครั้งที่ 1
ในวันที่ 11-13 ตุลาคม 2553
คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมเข้าประชุม
สรุปงาน ปิดภาคเรียน 1/2553
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2553
คณะภราดา คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมงานฉลองนักบุญเทเรซา
แห่งพระกุมารเยซู องค์อุปถัมภ์ของ
อารามคาร์แมล จันทบุรี
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2553
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ฉีดพ่นยาป้องกันยุงลายในโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ร่วมทำความสะอาดอาคาร
เรียนพระหฤทัย ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1
ในัวนที่ 1 ตุลาคม 2553