"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
นักเรียนพระราชทาน เพื่อรับรางวัล
นักเรียน พระราชทาน ประจำปี
การศึกษา 2553
ในวันที่ 28 กันยายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก
ในวันที่ 28 กันยายน 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
ในวันที่ 24-26 กันยายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารรดาพิทักษ์)
ร่วมแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ภูมิมินทร์ อินทร์สุข
ศิลปินภูมิปัญญาสภาครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรฐานวิชาชีพ ทางการศึกษาคุรุสภา
ในวันศุกร์ที่ 24 ก.ย.53
คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) คณะครูในจังหวัด
จันทบุรี โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมอบรม การประเมินผลตามสภาพจริง
โดย ดร.ชอบ ลีชอ เป็นวิทยากร
ในวันที่ 20 กันยายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
ในวันที่ 20 กันยายน 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 ร่วมอบรมค่ายกองหน้าร่าเริง
ในวันที่ 19 กันยายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมจัดนิทรรศการงานชุมนุมเยาวชน
แขวงจันทบุรี วันเยาวชนแห่งชาติ
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสตรี
มารดาพิทักษ์
ในวันที่ 18 กันยายน 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมแสดงนาฏศิลป์
ในงาน เปิดบ้านริมน้ำ
ณ ชุมชนริมน้ำจันทบุรี
ในวันที่ 17-19 กันยายน 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
ในวันที่ 18 กันยายน 2553
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โดยพระราชธรรมนิเทศ
(พระพยอม กัลยาโณ)
ในวันที่ 17 กันยายน 2553

คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ร่วมโครงการ
ลานบุญ ลานปัญญา ณ อาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
ในวันที่ 16 กันยายน 2553

นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
ในวันที่ 15 กันยายน 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
ในวันที่ 15 กันยายน 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายบูรณาการ
วิชาการ "ท่องเที่ยวเมืองจันท์
สุขสันต์หรรษา"
ในวันที่ 14 กันยายน 2553
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมนำเสนอโครงงาน
คุณธรรม เยาวชนไทย ทำดี
ถวายในหลวง ณ เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ขั้นพื้นฐาน
ในวันที่ 13 กันยายน 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมกิจกรรม
วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง
แห่งชาติ ณ โครงการพัฒนาป่า
ชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จันทบุรี
ในวันที่ 10 กันยายน 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1-2 เข้าค่ายบูรณาการ
วิชาการ เรียนรู้พืชสมุนไพร
ในวันที่ 10 กันยายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
โอกาสสมโภชแม่พระบังเกิด
ในวันที่ 9 กันยายน 2553
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ในวันที่ 7-9 กันยายน 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
ในวันที่ 8 กันยายน 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 ร่วมการสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (NT)
ในวันที่ 8 กันยายน 2553
ตัวแทนคณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมถวายกระเช้าผลไม้ แก่วัดไผ่ล้อม
และวัดช้างข้าม โครงการเด็กดี วีสตาร์
ในวันที่ 8 กันยายน 2553
คณะภราดา ตัวแทนคณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมงานเลี้ยงเปิดบันทึกความทรงจำ
25 ปี แห่งการเป็นสงฆ์ คุณพ่อยอด
เสนารักษ์ คุณพ่อ วีระชน นพคุณทอง
และคุณพ่อ สุดเจน ฝ่นเรือง
ในวันที่ 5 กันยายน 2553
คณะภราดา ตัวแทนคณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมการอบรม Lasallian Formation
ผู้บริหาร ครู ลาซาล 3 โรงเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
ในวันที่ 4-5 กันยายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมต้อนรับ ดร.ชอบ ลีชอ
ในวันที่ 1กันยายน 2553
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) จัดการแข่งขันทักษะ
วิชาวิทยาศา่สตร์ และคณิตศาสตร์
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ในวันที่ 1 กันยายน 2553