"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
สิงหาคม ปีการศึกษา 2558
English On The Road 2015 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 28 สิงหาคม 2558 English On The Road 2015
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 สิงหาคม 2558
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลจันทนิมิต ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 27 สิงหาคม 2558 โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง
โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลจันทนิมิต
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 สิงหาคม 2558
คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 26 สิงหาคม 2558 คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 สิงหาคม 2558
Welcome...     Students from De La Salle University-Dasmarinas,Philippines to La Salle Chanthaburi(Mandapitak) School August 24,2015 Welcome...
Students from De La Salle
University-Dasmarinas,Philippines
to La Salle Chanthaburi(Mandapitak) School
August 24,2015
คณะกรรมการตรวจติดตามประะเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558

คณะกรรมการ
ตรวจติดตามประะเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 3-14 สิงหาคม 2558 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 3-14 สิงหาคม 2558
งานเลี้ยงฉลองรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 สิงหาคม 2558 งานเลี้ยงฉลองรางวัลพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 " ลาซาลจันท์รวมใจ ร่วมพลัง รักสามัคคี เพื่อแม่ของแผ่นดิน" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 สิงหาคม 2558 วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
" ลาซาลจันท์รวมใจ ร่วมพลัง รักสามัคคี
เพื่อแม่ของแผ่นดิน"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 " ลาซาลจันท์รวมใจ ร่วมพลัง รักสามัคคี เพื่อแม่ของแผ่นดิน" กิจกรรมภายในห้องเรียน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 สิงหาคม 2558

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
" ลาซาลจันท์รวมใจ ร่วมพลัง รักสามัคคี
เพื่อแม่ของแผ่นดิน"
กิจกรรมภายในห้องเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 สิงหาคม 2558

พิธีมิสซาแด่แม่ผู้จากไป เนื่องในโอกาสวันแม่ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 10 สิงหาคม 2558 พิธีมิสซาแด่แม่ผู้จากไป
เนื่องในโอกาสวันแม่ ประจำปี 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
ค่ายทักษะชีวิตผู้นำห้อง รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 ค่ายทักษะชีวิตผู้นำห้อง รุ่นที่ 2
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558
ขบวนการทานครบหมู่ ตอนเด็กไทยใส่ใจสุขภาพ อ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม จากฟาร์มเฮ้า ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ขบวนการทานครบหมู่
ตอนเด็กไทยใส่ใจสุขภาพ
อ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม
จากฟาร์มเฮ้า
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 สิงหาคม 2558