"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2555
ลูกเสือ-เนตรนารีอาสาจราจร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย พ.ต.ท.กานน มีสวัสดิ์ จาก สภอ.เมืองจันทบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนหลักสูตรวิชาคริสตศาสนา
ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
27 มิถุนายน 2555
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2555
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 มิถุนายน 2555
การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละคร ระดับอนุบาล
เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2555
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 มิถุนายน 2555
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีเดินรณรงค์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2555
โครงการลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด
อำเภอเมืองจันทบุรี
ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2555
พิธีดื่มน้ำสาบาน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 26 มิถุนายน 2555
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 1

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 1
โดย นักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 มิถุนายน 2555

อบรมโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" อบรมโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์"
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จัดโดย กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 21 มิถุนายน 2555
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 21 มิถุนายน 2555
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2555 การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2555
โดย อาจารย์มนตรี พงษ์เจริญ เป็นวิทยากร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสาธิตเครื่องลงคะแนน
เลือกตั้งต้นแบบและเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดจันทบุรี
ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 มิถุนายน 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำ
เศรษฐกิจพอเพียง
ณ ห้องประชุมโรงเรียน ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 มิถุนายน 2555
พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2555
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 7 มิถุนายน 2555
วันสิ่งแวดล้อมโลก 2012
"คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 5 มิถุนายน 2555
พิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา พิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
ฉลอง "พุทธชยันตี" 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้
ณ วัดพลับพลา
วันที่ 1 มิถุนายน 2555