"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2555
งานกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดจันทบุรี "รวมพลัง สช.จันท์ รวมใจเทิดไท้มหาราชินี" งานกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดจันทบุรี
"รวมพลัง สช.จันท์ รวมใจเทิดไท้มหาราชินี"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29 กันยายน 2555

ยินดีต้อนรับ...

คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25 กันยายน 2555

ศึกษาดูงานการขับเคลื่อน ยินดีต้อนรับ...
คณะผู้บริหาร ครูในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม
และ ร.ร.ลาซาลกรุงเทพฯศึกษาดูงานการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 21 กันยายน 2555
เยาวชนลาซาล "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 เยาวชนลาซาล "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ"
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 20 กันยายน 2555
ค่ายเดย์แคมป์ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ค่ายเดย์แคมป์ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19 กันยายน 2555
Welcome...Brother Mark Murphy, FSC

Welcome...


Brother Mark Murphy, FSC
to La Salle Chanthaburi,Thailand
September 17,2012

Lasallian Educators / Lasallian Schools For 21 Century Lasallian Educators / Lasallian Schools For 21 Century
Brother Mark Murphy, FSC
La Salle Chanthaburi,Thailand
September 16,2012
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ต้านภัยยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ต้านภัยยาเสพติด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14-15 กันยายน 2555
งานสังสรรค์ครอบครัวลาซาล งานสังสรรค์ครอบครัวลาซาล
โอกาสคล้ายวันเกิดภราดาสยาม งามดี
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 13 กันยายน 2555
โครงการทำดีเพื่อแม่ สาธิตดนตรีสากล เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์ราชินี โครงการทำดีเพื่อแม่
สาธิตดนตรีสากล เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์ราชินี
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 กันยายน 2555
วิทยากรโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบ"สถานศึกษาพอเพียง"  สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 คุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
คุณครูรุ่งทิพย์ โกศลานันท์
เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาสถานศึกษา
สู่ต้นแบบ "สถานศึกษาพอเพียง"
สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ณ ห้องประชุมโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 7-8 กันยายน 2555
การอบรมพัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจัดเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมพัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อการจัดเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 กันยายน 2555
การเซ็นสัญญาเงินกู้ กยศ.สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2555 การเซ็นสัญญาเงินกู้ กยศ.สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 กันยายน 2555
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด โดย คุณพ่ออภิชิต ชินวงศ์ เป็นประธานในพิธีฯ พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด
โดย คุณพ่ออภิชิต ชินวงศ์ เป็นประธานในพิธีฯ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 กันยายน 2555
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 5 กันยายน 2555
งานสัปดาห์ห้องสมุด "ลาซาลจันท์รวมพลังรักการอ่านสู่อาเซียน" งานสัปดาห์ห้องสมุด "ลาซาลจันท์รวมพลังรักการอ่านสู่อาเซียน" ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 3-5 กันยายน 2555