"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2555
ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 ตุลาคม 2555
ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) หลักสูตรการทำสบู่ถ่านไม่ไผ่และสบู่เหลว ภราดาสยาม งามดี ผู้อำนวยการ
รับเกียรติบัตรศูนย์ฝึกอาชีพ
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
หลักสูตรการทำสบู่ถ่านไม่ไผ่และสบู่เหลว
ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา
และสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประกาศผลสอบและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 ประกาศผลสอบและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 ตุลาคม 2555
ทบทวนวุฒิลูกเสือแก่คณะครู ทบทวนวุฒิลูกเสือแก่คณะครู
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2555
ชุมนุมครูคำสอน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ชุมนุมครูคำสอน ระดับชาติ ครั้งที่ 4
ณ หอประชุมมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555
เยาวชนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)ร่วมค่ายอาสา "ทำดีเพื่อน้อง" เยาวชนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมค่ายอาสา "ทำดีเพื่อน้อง"
ณ ศูนย์การเรียนรู้ลาซาล อ.สังขระบุรี จ.กาญจนบุรี
วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2555