"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
เพื่อความยั่งยืนณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์
หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2555
พิธีรับศีลกำลัง ขอแสดงความยินดี...
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เข้าพิธีรับศีลกำลัง
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาผู้ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 27 พฤษภาคม 2555
การตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา ระดับประเทศ(รอบพื้นที่) ประจำปี 2555
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
การปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ม.4 การปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ม.4
ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555
การปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ การปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่
ชั้น อ.1 ป.1 ป.4 และ ม.1
ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555
ฉลองวันสถาปนาแต่งตั้งเป็นนักบุญ
ของนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
องค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย
ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555
การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
และต้อนรับภราดาสยาม งามดี
ภราดาโจเซฟ ดัตส์
ภราดานิรันดร์ สุขสันต์กระสินธุ์
และคณะครูโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555