"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2555
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ถวายเทียนจำนำพรรษา
ณ วัดสมเด็จ อ.เมือง จ.จันทบุรี
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
วันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2555
เยาวชนลาซาลเข้าค่ายสัมผัสชีวิต Y.C.S.สังฆมณฑลจันทบุรี
"พระเยซูคริสต์ชีวิตที่พอเพียง"
โดย คุณพ่อลือชัย จันทร์ดโป๊ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดค่ายฯ
ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2555
ณ ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว
โครงการประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองในชั้นเรียน โครงการประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองในชั้นเรียน
(CLASS MEETING)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3-4
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
พระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้นแบบระดับเงิน
ผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง 10 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2555 ณ อาคารชาเเลนเจอร์ ฮอล์ เมืองทองธานี
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2555

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน
ฉบับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 5
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555
ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
โดย พระศักดา สุนฺทโร
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555
โครงการประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองในชั้นเรียน โครงการประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองในชั้นเรียน
(CLASS MEETING)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555
โครงการประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองในชั้นเรียน
(CLASS MEETING)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555
ขอแสดงความยินดี...
คุณครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี" พุทธศักราช 2554 จังหวัดจันทบุรี
โดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555
ค่ายคุณธรรม ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
โดย พระศักดา สุนฺทโร
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555